pielegniarka

Szczegóły:

Dyrektor MSP 7 w Knurowie pilnie poszukuje pielęgniarki do pracy w szkole.

Pielęgniarka szkolna – kwalifikacje:

Kwalifikacje pielęgniarki szkolnej regulują zapisy Ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019, poz. 1078).

Art. 5. 1. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania to pielęgniarka, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub
  • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
  • ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
  • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zdobyty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 r. lub
  • odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego

 

– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizująca opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach.

  1. Pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania może być również:

pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego uzyskany po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego przed dniem 23 sierpnia 2015 r.

 

Jednocześnie Rozdział 9 ww. ustawy określający przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe w Art. 31 stanowi:

Pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania może być również pielęgniarka, która ukończyła lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego, z tym że w okresie 5 lat od wejścia w życie ustawy jest ona obowiązana do ukończenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.