Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie;
  dane adresowe: ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów.
  +48 32 235 27 39.  E-mail: [email protected]
 2. Administrator wyznaczyłinspektora ochrony danych. Jest nim p. Witold Długosz, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły określonych w przepisach prawa: takich jak realizacja procesu nauczania, ewidencjonowanie uczniów na potrzeby procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, realizacja zajęć dodatkowych, zadań z zakresu BHP, wypożyczania książek z biblioteki szkolnej, realizacji zajęć
  w świetlicy szkolnej. Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, co oznacza, że są Państwo obowiązani do podania danych. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań oświatowych wobec ucznia;
  b) art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym: promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów na przykład poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków uczniów utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań oświatowych placówki;
  c) art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz mienia placówki;
  d) art. 9 ust. 2 pkt c) RODO – t.j. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył umową przetwarzanie danych.
 5. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres realizacji obowiązków Szkoły wobec uczniów oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji powstającej w Szkole, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast w odniesieniu do danych dotyczących wizerunku z monitoringu wizyjnego przez okres do trzech miesięcy od dnia nagrania.
 6. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych,
  b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO ;
  f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO ;
  g) prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 9. Zgodnie z obowiązującym prawem Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.