Samorząd uczniowski

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,  
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,  którzy razem uczą się, działając…
Janusz Korczak.

GŁÓWNE CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

reprezentowanie społeczności uczniowskiej, działanie na jej rzecz i obrona jej praw,
diagnozowanie potrzeb uczniów i przedstawianie ich wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
integracja społeczności uczniowskiej,
wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy
inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
dbanie o dobre imię i honor szkoły,
wdrażanie uczniów do samodzielności poprzez rozwój samorządności,
kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,
rozwijanie umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,
rozwijanie uczniowskich zdolności i zainteresowań,
współpraca z Kołem Wolontariatu i wszelkimi akcjami mającymi nieść pomoc

Skład SU w roku szk.2022/23

Przewodnicząca: HANNA FLORASZEK klasa 8D
Zastępca: WERONIKA MALEC klasa 8C

Opiekunowie SU w roku szk.2022/23

  • Dagmara Grabowska
  • Barbara Lisowska

ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

  • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
  • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
  • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.