Deklaracja dostęności msp7.pl

Plan postępowań rok 2023

ZOBACZ

Deklaracja dostępności knurow.edu.pl

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej msp7.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.
 • Część treści opublikowanych w formacie jpg, pdf które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Dokumenty będą stopniowo zamieniane na dostępne odpowiedniki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie
 • Adres: Miejskie Centrum Edukacji
  al. Lipowa 12
  44-196 Knurów
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48 32 235 27 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie pani Anna Misiura wyznaczyła koordynatora ds. dostępności w Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie.
Funkcję będzie pełnił Witold Długosz.

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla SP7 było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.)

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało m.in.:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę Podstawowej nr 7 w Knurowie;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Szkołe Podstawowej nr 7 w Knurowie;
 • monitorowanie działalności Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie XXXX

adres do korespondencji: ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów

e-mail: [email protected]

telefon: +48 32 235 27 39

 

Dostępność architektoniczna

dostępność architektoniczna