Beznazwy 1 2 uai

Funkcjonowanie stołówki w MSP 7
w Knurowie w roku szkolnym 2020/2021

Funkcjonowanie stołówki w MSP 7
w Knurowie w roku szkolnym 2023/2024

 1. Obiady wydawane są w czasie 3 przerw obiadowych, o godz. 12.25, 13.30 oraz 14.35. (nie dotyczy grup przedszkolnych – te grupy spożywają obiady pomiędzy przerwami).
 2. Dla wszystkich klas ustalony zostanie tygodniowy harmonogram spożywania obiadu na poszczególnych przerwach, a uczniowie mają obowiązek stosować się do wyznaczonych przerw. Podział ten dokonany zostanie w oparciu o plan lekcji oraz liczebność grupy uczniów na danej przerwie.
 3. Uczniowie przychodzą na jadalnię w maseczkach/przyłbicach, ściągają je dopiero, kiedy zasiądą przy stole do posiłku.
 4. Obiady wydawane będą od 7 września. Koszt obiadu wynosi 11zł.
 5. Nie będzie możliwości wykupienia jednorazowo obiadu w dany dzień.
 6. Opłatę za obiady należy wpłacać na konto,

 

F.H.U. „U Marysi”, nr konta  23 1240 4302 1111 0000 5268 5246

w terminie  najpóźniej do 15-go dnia każdego miesiąca.

Zaległość w płatnościach będzie skutkowała wstrzymaniem wydawania obiadów  dla dziecka w następnym miesiącu.

 1. Z początkiem miesiąca zostanie obliczona i podana rodzicom kwota, zgodnie z obecnością dziecka na obiadach. W tytule przelewu należy najpierw podać NUMER SZKOŁY, nazwisko i imię dziecka, klasę/grupę, oraz miesiąc, za który należność jest wpłacana.
 2. Odliczeń za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
 3. W przypadku planowej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej (telefonicznie lub pisemnie w zeszycie informacyjnym dziecka).
 4. W przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt telefonicznie najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia.

Nieobecności dzieci grup przedszkolnych podają wychowawczynie w danym dniu nieobecności dziecka.

 1. Osoby rezygnujące z obiadów powinny zgłosić ten fakt na 2-3 dni przed rezygnacją lub na koniec miesiąca.
 2. Brak informacji o nieobecności dziecka skutkuje naliczeniem opłaty.