Regulamin jest integralną częścią  zgłoszenia dziecka na półkolonie w szkole podczas  ferii 2021

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII „Ferie w szkole 2021

 

 1. Organizatorem półkolonii jest Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej (MOPP), Knurów, al. Lipowa 12

Kontakt: MOPP,  tel. (32) 235 27 13, e-mail: [email protected]

 

 1. Półkolonie organizowane są w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie, przy ul. Jedności Narodowej 5 32 2352739,     e-mail [email protected] podczas 5-dniowego turnusu

I turnus: od  04.01 – 08.01.2021 r. lub II turnus: od 11.01 – 15.01.2021 r.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do godziny 15:00.

 

 1. Półkolonie organizowane są w grupach od 9 do 12 osób. Grupy poniżej 9 osób, pomimo zgłoszeń chętnych, nie zorganizuje się.

 

 1. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej i zmiany stanowiska MEN półkolonie mogą zostać odwołane.

 

 1. Uczestnicy :
 • uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie klas od 1 do 4,
 • opiekunowie prawni uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki, gdzie odbywają się zajęcia w ramach turnusu i z
 • w przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje obowiązek przedstawienia opiekunowi grupy stosownego oświadczenia na tę okoliczność.

 

 1. Po zakończonych zajęciach, dzieci odbierane są przez osoby upoważnione w karcie zgłoszeniowej, za wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu do domu, o którym mowa wyż

 

 1. W wypadku nieodebrania dziecka o godzinie 00, organizator zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby o tym zdarzeniu (jeżeli rodzic nie porozumie się wcześniej z opiekunem grupy).

 

 1. Organizator zapewnia odpłatnie wyżywienie, tj. obiad w cenie 8,50 zł (w tym cena opakowania jednorazowego).

 

 1. Nabór na półkolonie:
  • zapisu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie papierowej i dostarczenie go do sekretariatu szkoły lub zgłoszenie telefoniczne z równoczesnym przekazaniem zgłoszenia papierowego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy wejściu głównym do szkoły,
  • podczas rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń,
  • w razie rezygnacji z uczestnictwa w turnusie, zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym szkołę,
  • o wyczerpaniu limitu miejsc poinformuje Państwa dyrektor szkoły do dnia 17.12.2020 roku

do godz. 15.00.

 

 1. Udział dziecka w półkoloniach jest bezpłatny za wyjątkiem odpłatności za posiłek. Odpłatność za obiady należy uiścić pierwszego dnia pobytu dziecka na półkolonii.

 

 1. Prawa uczestnika półkolonii „Ferie w szkole 2021”:
  • udział we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych w czasie trwania turnusu,
  • korzystanie ze wszystkich atrakcji przewidzianych do realizacji programu półkolonii.

 

 1. Obowiązki uczestnika półkolonii:
 • stosowanie się do poleceń kierownika, opiekunów i instruktorów półkolonii,
 • obowiązkowy udział we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie Zwolnienie z udziału w w/w może nastąpić jedynie przez opiekuna lub lekarza,
 • przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika półkolonii lub osoby trzeciej poinformowanie kierownika lub opiekuna grupy,
 • zachowanie higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w swoim otoczeniu,
 • szanowanie mienia, pomocy dydaktycznych,
 • kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków,
 • przestrzeganie zasad ruchu drogowego w przypadku wyjść
 • zachowanie dystansu społecznego, obowiązkowa dezynfekcja,
 • maseczka w drodze do i ze szkoły.

 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, wychowawców i kierownika półkolonii.

 

 1. Wykaz przedmiotów potrzebnych do udziału w zajęciach podczas półkolonii:
  • maseczka,
  • obuwie zmienne (trampki, adidasy),
  • odzież odpowiednia do pogody (zwłaszcza podczas wyjść).

 

 1. Samowolne oddalenie się przez uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia, jakakolwiek inna niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w pół

 

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie trwania półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zwracamy się z prośbą o nie przynoszenie na półkolonię cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 1. Rodzice mają obowiązek przekazać wychowawcy pisemną informację o problemach zdrowotnych dziecka (jeżeli takie istnieją) wraz z pisemną informacją o braku przeciwwskazań do udziału w w/w zorganizowanym wypoczynku, w tym m.in. w zajęciach ruchowych.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii:
 • zapoznali się z wytycznymi oraz zaakceptowali regulamin dotyczący warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły,
 • udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację,
 • zobowiązują się do niezwłocznego tj. do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii, jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (szczególnie temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),
 • odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
 • odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do holu szkoły.
  W przestrzeni tejh powinny obowiązywać następujące zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,
 • przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 • mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 1. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r.  w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

POBIERZ:

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA NA PÓŁKOLONIE W SZKOLE – pdf >>>