ZARZĄDZENIE NR 28/2019/2020 DYREKTORA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE Z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie

Na podstawie:

 • art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 •  § 6 ust. 4 Procedury funkcjonowania Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie od 1 września 2020 r.

W oparciu o:

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., opublikowane dn. 5 sierpnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażanie na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Szkoły do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem oraz do przestrzegania i stosowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID- 19 NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE

§ 1.

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad postępowania pracowników, Rodziców i uczniów oraz Dyrektora Szkoły na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia wirusem na terenie szkoły.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

 1. Szkole, Jednostce – należy przez to rozumieć Miejską Szkołę Podstawową nr 7
  w Knurowie
 2. Dyrektorze– należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7
  w Knurowie Danutę Pluta;
 3. Rodzicach– należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka, oraz osoby
  (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 4. Organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Gminę Knurów.

§ 3.

 1. Pracownicy Szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Szkoła na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych u uczniów lub pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID- 19.
 4. W Szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

§ 4.

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 u ucznia

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka,
  duszności, katar), uczeń jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie
  przygotowane pomieszczenie.
 2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym Dyrektora lub
  osobę go zastępującą.
 3. Dyrektor Szkoły:
  1. natychmiast kontaktuje się telefonicznie z Rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z jednostki, informując o zaobserwowanych objawach;
  2. ma prawo powiadomić Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną w przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zakażenie;
  3. wyznacza pracownika, który kontaktuje się telefonicznie z Rodzicami pozostałych uczniów i informuje o zaistniałej sytuacji;
  4. sporządza listę osób, z którymi uczeń podejrzany o zakażenie miał kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.
 4. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja– stolików, krzeseł, przyborów i sprzętu).
 5. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa– przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 6. Rodzice izolowanego dziecka:
  1. odbierają dziecko ze Szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku jednostki;
  2. niezwłocznie informują Dyrektora Szkoły o stanie zdrowia dziecka.

§ 5.

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 u pracownika Szkoły

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika Szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik:
  1. niezwłocznie przerywa swoją pracę;
  2. informuje Dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu;
  3. zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, podczas poruszania się po jednostce (wyłącznie w niezbędnym zakresie), aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia;
  4. pozostaje w odizolowanym pomieszczeniu w oczekiwaniu na dalsze polecania.
 2. Dyrektor lub osoba wyznaczona przez Dyrektora:
  1. wstrzymuje przyjmowanie do Szkoły kolejnych uczniów do czasu umycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik;
  2. zawiadamia powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do stosowania na terenie jednostki instrukcje i polecenia przez nią wydane;
  3. zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, w przypadku kontaktu z pracownikiem, u którego podejrzewa się zakażenie;
  4. sporządza listę osób, z którymi pracownik podejrzany o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.
 3. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 4. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez pracownika z objawami, jest myte i dezynfekowane.

§ 6.

Obowiązki Dyrektora w przypadku powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia wirusem COVID- 19 na terenie Szkoły

 1. W przypadku uzyskania informacji od Rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID- 19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu
  w jednostce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
 2. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych oraz instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie jednostki zakażenia.

§ 7.

Czynności wykonywane przez PPIS w związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Szkoły

 1. Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS), który poweźmie informacje o zakażaniu koronawirusem przez ucznia lub pracownika Szkoły skontaktuje się z jednostką, w celu przeprowadzenia tzw. dochodzenia epidemiologicznego, czyli ustalenia z kim zakażona osoba miał kontakt.
 2. Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego PPIS ustali potencjalne wysokie ryzyko, średnie ryzyko i niskie ryzyko kontaktu chorego i na tej podstawie będą przekazywane dalsze zalecenia przez PSSE.
 3. Osoby mające bliski kontakt, tzn. przebywające w tym samym pomieszczeniu, mieszkające razem, mające częsty bliski kontakt, są osobami wysokiego ryzyka zakażenia się od tej osoby.
 4. Krąg tych osób określa PSSE na podstawie wyników dochodzenia

§ 8.

 1. Procedura obowiązuje w Szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu jej odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
 3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.