Zarządzenie nr 27/2019/2020 Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie z dnia 25 sierpnia 2020 r

w sprawie: wprowadzenia Procedury funkcjonowania Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w      Knurowie   od   1   września   2020   r.   w   związku   z   zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Na podstawie:

 • art. 30b, 30c oraz 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.  poz. 493);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego   ograniczenia   funkcjonowania   jednostek   systemu   oświaty   w   związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i  placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166)

W oparciu o:

1)  Wytyczne  MEN,  MZ  i  GIS  dla  publicznych  i  niepublicznych  szkół  i  placówek od 1 września 2020 r., opublikowane dnia 5 sierpnia 2020 r.

2)  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zarządza się, co następuje:

 

§1

Wprowadza się Procedurę funkcjonowania Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie od 1  września  2020  r.  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem COVID – 19.

§2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z Procedurą funkcjonowania Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie    w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz do przestrzegania i stosowania jej zapisów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2020 r.

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA  MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE

§1

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz Dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Miejską Szkołę Podstawową nr 7 w Knurowie od 1 września 2020 r.

§2

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

 1. Jednostce,  Szkole  –  należy  przez  to  rozumieć  Miejską  Szkołę  Podstawową  nr  7 w Knurowie;
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie Danutę Pluta;
 3. Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 4. Organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Gminę Knurów.

§3

 1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r., w szczególności działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.
 3. Należy  mieć   na   uwadze   to,   że   zastosowanie   wszystkich   ustalonych   środków bezpieczeństwa  w  Szkole  nie  pozwoli  w  100%  wyeliminować  ryzyka  związanego z zakażeniem.
 4. Zaleca się bieżące  śledzenie informacji  Głównego  Inspektora Sanitarnego  i  Ministra

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.

 1. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze powiatu gliwickiego – w przypadku gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor Szkoły wprowadza dodatkowe ograniczenia,  nakazy  i  zakazy  w  związku  z  wystąpieniem  stanu  epidemii,  zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem *1.

*1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356)

 

ROZDZIAŁ 2

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYRKETORA

§4

 1. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom niepedagogicznym w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę.
 2. Dyrektor:
  1. organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosuje się do nowych zaleceń;
  2. współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć w szkole;
  3. nadzoruje    prace    porządkowe    wykonywane    przez    pracowników    zgodnie z powierzonymi im obowiązkami (w tym wypełnianie kart kontroli dezynfekcji pomieszczeń);
  4. dba o to, by w salach, w których uczniowie spędzają czas nie było przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować;
  5. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce;
  6. kontaktuje się z rodzicem– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby sugerujących infekcję dróg oddechowych u ich dziecka;
  7. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  8. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  9. informuje  rodziców  o  obowiązujących  w  szkole  procedurach  postępowania  na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan, strony internetowej szkoły oraz plakatów wywieszonych w jednostce).
 1. Przy każdym wejściu do budynku szkoły zamieszono:
  1. informację o obowiązku dezynfekcji rąk;
  2. instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego;
  3. dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim wchodzącym do szkoły   skorzystania   z   niego   (zobowiązuje   się   pracowników   sprzątających o zgłaszanie niskiego poziomu płynu oraz bieżące uzupełnienie dozowników);
  4. numery  telefonów  do  organu  prowadzącego,  powiatowej  stacji  sanitarno- epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki.

§5

Zawieszenie zajęć

 1. Na podstawie  §  18  ust.  2a  Rozporządzenia  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia.
 4. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia:
  1. organizować jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY);
  2. organizować zajęcia w  formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY).
 5. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.
 6. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:
  1. ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;
  2. zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;
  3. uwzględnienie możliwości psychofizyczne ucznia;
  4. ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);
  5. uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia:
   • dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
   • uczniów klas I- III;
   • uczniów klasy IV;
   • uczniów klas V- VII;
   • uczniów klasy VIII.
 7. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia.

§6

 1. Dyrektor Szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID- 19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor Szkoły wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, komunikatów Dyrektora, zaleceń GIS oraz wytycznych MEN.
 3. W szkole zapewniono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 4. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia/zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor postępuje zgodnie z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” wprowadzoną odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

§7

 1. Dyrektor przypomina pracownikom zasady mycia rąk  oraz obowiązku  informowania o złym stanie zdrowia. Dyrektor przeprowadził spotkanie z pracownikami w celu zwrócenia uwagi na profilaktykę zdrowotną.
 2. Dyrektor zapewnia pracownikom jednostki niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, fartuch z długim rękawem lub środki do dezynfekcji rąk.
 3. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych Dyrektor wywiesił plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. W Szkole zapewniono dodatkowe kosze przeznaczona na odpady wytworzone w czasie pandemii (rękawiczki, maseczki itp.).

§8

 1. Dyrektor przeanalizował i zaktualizował wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji sal, korytarzy oraz pomieszczeń biurowych.
 2. Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników pomocniczych i obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach publicznych w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan.
 3. Dyrektor w  porozumieniu  z  nauczycielami  oraz  rodzicami  ustalił  sposoby  szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów, w szczególności z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§9

 1. Szkoła pracuje w godzinach od 700 do 1700.
 2. W Szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdego oddziału/ klasy, wraz z podaniem konkretnych godzin wejścia do budynku szkoły celem zapewnienia niekolizyjnych dróg poruszania się uczniów po szkole. Uczniowie przychodzą do szkoły nie prędzej niż na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji i unikają zbędnego gromadzenia się przed szkołą.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz  gdy  domownicy  nie  przebywają  na  kwarantannie  lub  w  izolacji w warunkach domowych.
 4. Na terenie całej szkoły w przestrzeniach otwartych (np. szatnia, korytarze, toalety…) wszystkich  tj.   dzieci   przedszkolne,   uczniów   i   pracowników   pedagogicznych i niepedagogicznych obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Maseczki/przyłbice mogą być zdjęte w czasie lekcji, gdy uczniowie zajmą miejsca w ławkach, w czasie przerwy, gdy siedząc spożywają posiłek i w jadalni szkolnej, kiedy zasiądą do stołu.

§10

Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci z oddziałów przedszkolnych i ze szkoły

Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci i osoby dorosłe, które są zdrowe, bez podwyższonej temperatury ciała i bez innych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych!

 1. Rodzice dzieci przedszkolnych przyprowadzają i odbierają dzieci korzystając z wyjścia ewakuacyjnego do szatni przedszkola. Prosimy, by nie wychodzili poza tą przestrzeń i zachowywali następujące zasady:
  1. 1 rodzic z dzieckiem;
  2. zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1, 5 m;
  3. zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m;
  4. rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 2. Rodzice uczniów klas 1 we wrześniu przyprowadzają i odbierają dzieci korzystając z wejścia do szkoły wskazanego przez wychowawcę klasy. (Wychowawca odbiera od Rodziców dzieci, a po zakończonych lekcjach oddaje je w tym samym miejscu lub prowadzi na świetlicę szkolną). Prosimy Rodziców, by nie wychodzili poza określoną przestrzeń i zachowywali następujące zasady:
  1. 1 rodzic z dzieckiem;
  2. zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1,5 m;
  3. zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m;
  4. rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwa zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 3. Rodzice pozostałych uczniów, którzy przyprowadzają i odbierają dzieci proszeni są o niewchodzenie do budynku szkoły. W razie potrzeby kontaktu z nauczycielem, dyrekcją lub osobą z sekretariatu prosimy w pierwszej kolejności skorzystać z telefonu, dziennika elektronicznego Vulcan lub dzwonka znajdującego się po prawej stronie głównego wejścia.
 4. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem zajęć (sugerujemy nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji).
 5. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły.
 6. Wchodząc do budynku szkoły należy przysłonić usta i nos maseczką lub przyłbicą, obowiązkowo zdezynfekować ręce przy użyciu płynu znajdującego się przy wejściu do szkoły.
 7. W przypadku  stwierdzenia  przez  pracownika  odbierającego  objawów  chorobowych u dziecka sugerujących infekcję dróg oddechowych, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je Rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 8. Uczniowie, Rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, korytarze, stołówka szkolna.
 9. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.
 10. Opuszczając jednostkę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje w wyznaczonej strefie przy wejściu do budynku szkoły.

§11

 1. W miarę możliwości zajęcia dla danego oddziału klasy odbywają się w wyznaczonych i stałych salach lekcyjnych.
 2. Podczas przerw  uczniowie  mogą    wychodzić  ze  szkoły na  rekreację  wyłącznie  pod nadzorem nauczyciela oraz zachowując dystans społeczny.
 3. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

§12

 1. Zajęcia w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej dla każdego oddziału odbywają się najczęściej w wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej.
 2. Nauczyciel w klasach 1 – 3 organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.
 3. Dzwonki sygnalizują przerwę w szczególności dla uczniów klas 4-8.

§13

 1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
 2. Każda osoba z zewnątrz (w tym Rodzic dziecka) wchodząc do szkoły jest zobowiązana:
  1. do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;
  2. do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica);
  3. do  nieprzekraczania  obowiązujących  stref,  w   których  mogą  przebywać  oraz przestrzegania zasad przebywania w nich.
 3. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice oraz pracownicy z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję  dróg  oddechowych,  w  tym  w  szczególności z gorączką i kaszlem. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą temperaturę ciała (36,6 – 37,0 ° C), ale nie wyższą niż 38°C.
 4. W przypadku zauważenia u ucznia lub pracownika niepokojących objawów, dokonywany jest pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym.
 5. Pomiar temperatury  dokonywany  jest  za  zgodą  rodziców  oraz  pracowników.  Zgoda wyrażana jest na cały rok szkolny 2020/2021.
 6. W przypadku braku zgody na pomiar temperatury od większej liczby rodziców uczniów oraz pracowników Dyrektor ma możliwość wystąpienia do GIS w celu uzyskania indywidualnej decyzji dotyczącej pomiaru temperatury.
 7. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury pracowników oraz uczniów.
 8. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejście pracownikowi obsługi.

§14

Sala gimnastyczna

 1. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
 2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
 3. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
 4. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdym zajęciach.
 5. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z sali gimnastycznej.

§15

Szatnia

 1. W szkole zostały wyodrębnione pomieszczenia pełniące funkcje szatni.
 2. W celu ograniczenia nadmiernego kontaktu uczniów korzystających z szatni wyznaczony pracownik szkoły będzie sprawował nadzór nad przestrzeganiem przez uczniów zasad bezpieczeństwa.
 3. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowego dezynfekowania rąk.
 4. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z szatni szkolnej.

§16

Zajęcia świetlicowe

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 2. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców i mieszczą się w przedziale czasowym od godz. 700 do godz. 1700.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne dla najmłodszych uczniów.
 4. W świetlicy szkolnej (odpowiednio w wykorzystywanych innych salach dydaktycznych) umieszcza się środki do dezynfekcji rąk.
 5. Dzieci przebywające w świetlicy są zobowiązane każdorazowo po wejściu do świetlicy do dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna/ wychowawcy świetlicy.
 6. Podczas przebywania  w  świetlicy  szkolnej  zobowiązuje  się  dzieci  oraz  opiekunów/wychowawców do zachowania dystansu.
 7. Świetlicę należy wietrzyć:
  1. codziennie rano, przed przyjściem wychowanków;
  2. nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;
  3. za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.
 8. Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę o zasadach przebywania w świetlicy szkolnej.

§17

Zasady korzystani z biblioteki szkolnej

 1. Przy wejściu do biblioteki znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 2. Każda osoba wchodząc do biblioteki jest zobowiązana zdezynfekować ręce.
 3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy dopilnowanie, aby osoby wchodzące na teren biblioteki dezynfekowały dłonie.
 4. Przyjęte od ucznia książki, biblioteka odkłada na 2 dni na wydzielone półki w odrębnym pomieszczeniu/regale do tego wyznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
 5. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej.
 6. Nie ma możliwości korzystania z woluminów na terenie biblioteki szkolonej.

§18

Boisko szkolne

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów w ramach lekcji wychowania fizycznego z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 2. Plac zabaw  jest  przeznaczony  wyłącznie  dla  dzieci  z  oddziału  przedszkolnego  oraz klas 1-3.
 3. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjnym oraz spędzania czasu wolnego przez uczniów szkoły oraz osób zewnętrznych.
 4. Z boiska nie można  korzystać  w  niekorzystnych  warunkach  atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.
 5. Z boiska nie można korzystać przy mokrej nawierzchni.
 6. Z boiska i urządzeń znajdujących się na boisku należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne  i  innych  uczestników  zajęć  oraz  aby  nie  niszczyć  boiska i znajdujących się na boisku urządzeń.
 7. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 8. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony (w godzinach porannych) z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości sprzęt zostanie zabezpieczony taśmą przed używaniem. W takim przypadku obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu.
 9. Boisko jest ogólnodostępne.
 10. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.
 11. Zaleca się aby osoby zewnętrzne korzystające z boiska korzystały z własnego sprzętu i wyposażenia.

§19

 1. Uczniowie zaraz po powrocie z boiska zobowiązane są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się grupą.
 2. Uczniowie klas 1- 3 oraz oddziału przedszkolnego po każdym powrocie z boiska myją ręce pod nadzorem nauczyciela.

§20

Organizacja spotkań oraz narad

 1. Dyrektor ograniczył do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną oraz Rodzicami.
 2. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5m).
 3. Jeżeli będzie to konieczne, zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać w sposób zdalny, tj. z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.

ROZDZIAŁ 4

ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§21

 1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć (opcjonalnie nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji).
 2. Każdy uczeń wchodzi do szkoły mając zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą, przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
 3. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:
  1. częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety);
  2. ochrona podczas kichania i kaszlu;
  3. unikanie dotykania maseczki/przyłbicy, oczu, nosa i ust.
 4. Uczeń nie   powinien   zabierać   ze   sobą   do   szkoły   niepotrzebnych   przedmiotów (w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się ucznia oraz sprawuje nadzór, aby uczeń nie udostępniał przyniesionych przedmiotów innym uczniom).
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
 6. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

ROZDZIAŁ 5

ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§22

 1. Rodzice dzieci klas 1- 3:
  1. pamiętają, że w przestrzeni otwartej szkoły wszystkich obowiązują maseczki
  2. zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych – bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
  3. powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części na terenie szkoły w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci;
  4. zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyły dziecku temperaturę;
  5. zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie   lub   w   izolacji   (w   takiej   sytuacji   wszyscy   powinni   zostać w domu);
  6. w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.
 2. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania maseczek, oczu, nosa i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 3. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle  kostnostawowe)  pozostawić  dziecko  w  domu  i  skontaktować  się z lekarzem.
 4. Rodzice mają  obowiązek  zgłaszania  wszelkich  poważnych  dolegliwości  i  chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 5. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.

ROZDZIAŁ 6

ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW

§23

Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

§24

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 2. Każdy pracownik wchodzi do budynku szkoły mając zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą, przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
 3. Pracownicy administracji  oraz  obsługi  są  zobowiązani  do  ograniczania  kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 4. Zabronione jest przebywanie  pracowników  wskazujących  objawy  chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych na terenie jednostki.
 5. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS (w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych):
  1. Często myj ręce – Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia;
  2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni – W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie;
  3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust – Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie;
  4. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe – Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane;
  5. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków – Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków;
  6. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy – Należy zachować co najmniej 1,5 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę;
  7. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów;
  8. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu – Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj  ok.  2  litrów  płynów  (najlepiej  wody).  Doświadczenia  z  innych  krajów rozprzestrzeniania się koronawirusa;
  9. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

§25

 1. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do  budynku,  zgodnie  z  instrukcją  prawidłowej  dezynfekcji  rąk  wywieszoną w szkole.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich symptomach chorobowych dzieci (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe).

§26

Pracownicy pedagogiczni

 1. Pracownicy pedagogiczni–  nauczyciele  pracują  wg  harmonogramu  ustalonego  przez Dyrektora.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
  1. wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel, w szczególności klas 1- 3 oraz oddziału przedszkolnego zobowiązany  jest  przekazać  informacje  w  formie  pozytywnej,  aby  wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku;
  2. Wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;
  3. zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem. W przypadku trudności w klasach 1- 3 nauczyciel pomaga w tych czynnościach;
  4. sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć – dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi BHP;
  5. dbania o to, by dzieci i uczniowie zachowywały dystans społeczny;
  6. ustalenie z Rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
  7. przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

§27

Pracownicy niepedagogiczni

 1. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.
 2. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 3. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.
 4. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.

§28

Pracownicy pomocniczy i obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki/przyłbice).

ROZDZIAŁ 7

ŻYWIENIE

§29

 1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie jednostki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny przez firmę zewnętrzną na terenie placówki.
 3. Uczniowie spożywają  posiłki  przy  wyznaczonych  stolikach  w  towarzystwie  tylko i wyłącznie swojej klasy/ oddziału.
 4. Uczniowie spożywają posiłki w stołówce korzystając z naczyń i sztućców, które regularnie są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temp. min. 60 oC lub wyparzane.
 5. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

§30

Zasady organizacji stołówki szkolnej

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej.
 2. Żywienie prowadzi się w godzinach, w których odbywają się zajęcia w szkole.
 3. Stołówka zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
 4. Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  1. uczniowie szkoły;
  2. dzieci z oddziałów przedszkolnych;
  3. pracownicy szkoły.
 5. Pracownicy wydający posiłki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim przestrzegania następujących zasad:
  1. zapewnienie odpowiedniej odległości stanowisk pracy;
  2. stosowanie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) oraz mycie rąk/używania płynu dezynfekującego;
  3. regularne czyszczenie powierzchni (blatów, stołów) i sprzętów;
  4. utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 6. Posiłki wydawane są w stołówce zmianowo w trakcie trzech przerw obiadowych, zgodnie z harmonogramem opracowanym w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci, korzystających z żywienia w Szkole.
 7. Uczniowie wchodzą na jadalnię w maseczce/przyłbicy, zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w jednej kolejce.
 8. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.
 9. Po wyjściu każdej grupy ze stołówki pracownicy personelu sprzątającego przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę.
 10. Po wyjściu ze stołówki uczniowie wracają bezpośrednio do sali zajęć.
 11. Jeśli dzieci przechodząc do sali dotykały np. poręczy schodów zobowiązane są dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.

ROZDZIAŁ 8

ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

§31

 1. Personelowi  sprzątającemu   teren   szkoły   zaleca   się   zachować   dodatkowe   środki ostrożności:
  1. założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta;
  2.  umycie    i    dezynfekcja   rąk    po   zakończeniu    czynności    i    zdjęciu    rękawiczek i maseczki,
  3. wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.
 2. Organizacja trybu pracy pracowników utrzymujących czystość w szkole zorganizowana jest z uwzględnieniem systemu rotacyjnego/zmianowanego oraz z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemiologicznego.
 3. Praca pracowników utrzymujących czystość w jednostce przebiega rotacyjnie. Szkoła minimalizuje ilość osób przebywających na terenie jednostki.

§32

 1. Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne.
 2. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
 3. Podstawową zasadą    stosowaną   przez    pracowników    podczas   wykonywania   prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
  1. biurka;
  2. drzwi;
  3. poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (po każdej grupie);
  4. klamki;
  5. włączniki światła;
  6. poręcze i uchwyty;
  7. używane prze dzieci przedmioty.
 6. Środki chemiczne  służące  do  mycia  i  dezynfekcji  powinny  być  stosowane  zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażenia na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.
 7. Podczas prac  porządkowych  pracownik  zobowiązany  jest  stosować  zalecane  środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski i okulary ochronne w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko   podrażnienia   oczu   i   dróg   oddechowych,   nie   dotykać   twarzy   rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC).
 8. Dezynfekowanie powierzchni  za  pomocą  środków  dezynfekcyjnych  powinno  być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
  1. usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją;
  2. sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana);
  3. użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany);
  4. naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając;
  5. przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).
 9. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.
 10. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
 11. Sprzęt i   środki   służące   do   utrzymania   czystości   powinny   być   przechowywane w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
  1. umieścić  sprzęt  i  środki  chemiczne  w  wyznaczonym  do  ich  przechowywania miejscu,
  2. zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,
  3. oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

ROZDZIAŁ 9

WYTYCZNE – ŚROKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

§33

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk

 1. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego, a także dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do budynku skorzystania z niego.
 2. Instrukcje dotyczące  prawidłowego  założenia  i  ściągania  rękawiczek  jednorazowych, maseczek i mycia rąk dostępne są także w formie elektronicznej:
  1. techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
  2. techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
  3. zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

§34

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 2. Odpady wytworzone przez pracowników takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane  w  miejscu  pracy  w  celu  minimalizacji  ryzyka  zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do wyznaczonego pojemnika/worka do tego przeznaczonego.
 3. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/ przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/ lub dezynfekować ręce.

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35

 1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
 3. W razie  pojawienia  się  nowych  zasad  i  wytycznych  dotyczących  bezpieczeństwa, w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.