Regulamin szkolnego konkursu plastycznego
“Ubranie dla Pani Jesieni”.

1. Postanowienia ogólne.

Organizator konkursu- świetlica szkolna MSP 7 w Knurowie.

Uczestnicy – uczniowie klas 1 – 3.
Termin oddania prac – 23.11.2021r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 30.11.2021r.
Format pracy – nie mniejszy niż A4.

Technika plastyczna  – dowolna.

2. Przedmiot i cele konkursu.

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie przez dziecko pracy plastycznej płaskiej, przedstawiającej projekt ubioru dla Pani Jesieni i zawierającej nakrycie głowy, odzież oraz obuwie.

Cele:

– rozwijanie ekspresji twórczej, wyobraźni i kreatywności dzieci.
– rozwijanie wrażliwości artystycznej.

– prezentacja i popularyzacja twórczości uczniów.

3. Uczestnicy i warunki udziału.

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas 1 – 3 MSP 7 w Knurowie.

Warunki udziału to zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja, wykonanie pracy według własnego pomysłu z dowolnych materiałów ogólnie dostępnych, złożenie jej w świetlicy szkolnej wraz z opisem – imię i nazwisko autora oraz klasa.

4. Kryteria oceny prac konkursowych.

Prace ocenianie będą według podziału na kategorie wiekowe (klasa 1, klasa 2, klasa 3) oraz według następujących kryteriów: zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka wykonania, wkład pracy, samodzielność, ogólne wrażenia artystyczne.

5. Postanowienia końcowe.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna uczestnika konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej szkoły. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowej szkoły.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.