Regulamin stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe obowiązujący w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie

Pobierz załączniki w formacie PDF do stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe

 

Regulamin stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe obowiązujący w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie.

Podstawa prawna:

Art. 90g pkt 1 – 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859)

 1. Stypendia za wyniki w nauce w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie przyznawane są dwa razy w roku szkolnym tj. po I okresie i na koniec roku szkolnego. Stypendia te mogą otrzymać uczniowie klas V – VIII. Uczniowie klasy IV mogą uzyskać stypendium wyłącznie na koniec roku szkolnego.
  Stypendium za wyniki w nauce nie jest przyznawane uczniom klas I – III.
  Warunkiem przyznania uczniowi stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie przez niego średniej arytmetycznej ocen 5,0 i wyżej oraz oceny z zachowania co najmniej dobrej (tak stanowią zapisy ustawy o systemie oświaty).
  Wysokość stypendium w danym okresie będzie uzależniona od ilości stypendystów oraz wysokości średniej ocen.
  Grupa I 5,00 – 5,19
  Grupa II 5,20 – 5,39
  Grupa III 5,40 – i wyżej
 2. Stypendia za osiągnięcia sportowe w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie przyznawane są dwa razy w roku szkolnym tj. po I okresie i na koniec roku szkolnego. Stypendia te mogą otrzymać uczniowie klas IV – VIII, którzy swoje osiągnięcia sportowe uzyskują reprezentując szkołę.
  Warunkiem przyznania uczniowi stypendium za osiągnięcia sportowe jest uzyskanie przez niego zachowania co najmniej dobrego (tak stanowią zapisy ustawy o systemie oświaty) i osiągnięć na następujących poziomach:
  Poziom I: I-go miejsca we współzawodnictwie sportowym na
  szczeblu międzyszkolnym;
  Poziom II: I, II, III miejsca na szczeblu powiatowym i rejonowym;
  Poziom III: udział na szczeblu wojewódzkim i wyżej
  Wysokość stypendium w danym okresie będzie uzależniona od ilości stypendystów oraz od osiągniętego poziomu współzawodnictwa.
 3. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe Dyrektor szkoły powołuje Komisję Stypendialną.
 4. Decyzję o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor szkoły w następujący sposób:
  1. Wychowawca klasy składa wniosek (zał. 1A i zał. 1B)) skierowany do Dyrektora szkoły za pośrednictwem Komisji Stypendialnej odpowiednio w terminie do dnia konferencji klasyfikacyjnej śródrocznej lub do dnia konferencji klasyfikacyjnej rocznej (wzór wniosku do odbioru w sekretariacie szkoły).
  2. Komisja Stypendialna opiniuje wniosek i przedstawia go Dyrektorowi szkoły odpowiednio w dniu konferencji klasyfikacyjnej śródrocznej lub w dniu konferencji klasyfikacyjnej rocznej.
  3. Dyrektor szkoły gdy uzna zasadność wniosku, po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej zgłasza ilość uczniów zakwalifikowanych do stypendium do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.
 5. Maksymalną wysokość stypendium określa art. 90g ust.10 ustawy o systemie oświaty.
 6. Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe będą wypłacane za I okres w lutym lub marcu, za wyniki roczne w czerwcu lub lipcu. Kwoty przyznanego stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zostaną przelane na wskazane w oświadczeniu (zał. 2) konto bankowe.
 7. Jednemu uczniowi w danym okresie szkoła może udzielić tylko jedno stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
 8. W przypadku uczniów spełniających kryteria zarówno za wyniki w nauce jak i za osiągnięcia sportowe Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty stypendium. Zwiększenie kwoty stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255).

Regulamin ustalony na konferencji RP w dniu 03.02.2011r. został zaktualizowany na konferencji RP w dniu 13 września 2017 r.