Regulamin samorządu uczniowskiego miejskiej szkoły podstawowej nr 7 w Knurowie

Podstawa prawna – Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. poz.425 z późniejszymi zmianami)

Rozdział I

Kompetencja Samorządu uczniowskiego

Art.1 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jest organem szkolnym o kompetencjach określonych w Statucie Szkoły.

Rozdział II

Organy Samorządu Uczniowskiego

Art.2 Organami SU są:

 1. Samorząd klasowy w składzie:
  1. przewodniczący klasy,
  2. zastępca przewodniczącego,
  3. skarbnik,
 2. Kadencja samorządu klasowego trwa jeden rok szkolny
 3. Rada SU w składzie:
  1. Prezydium Rady, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Prezydium Rady SU ma prawo powołać w ciągu kadencji nie więcej niż dwóch nowych członków, poprzez
   wskazanie ich przez członków Rady SU.
  2. wszyscy przewodniczący klas, wybrani drogą głosowania spośród uczniów danej klasy, w obecności wychowawcy.
  3. Kadencja Rady SU trwa jeden rok szkolny.
  4. Do realizacji swoich zadań Rada SU może powoływać wśród uczniów sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Rada SU określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres istnienia, osobę odpowiedzialną za jej pracę oraz skład osobowy.
  5. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów i koleżanki wobec nauczycieli i dyrekcji
  6. W pracy SU pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

 

Art.3 Kompetencje organów SU

Samorząd Klasowy:

 • reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Radą SU,
 • organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
 • wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
 • organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego:

 • Uchwala regulamin SU,
 • podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
 • podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
 • ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
 • opiniuje wybór opiekuna SU,
 • pomaga w wydawaniu gazetki szkolnej,
 • dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 • kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
 • wykonuje uchwały Rady SU,
 • dokonuje wyboru opiekuna SU po zaopiniowaniu kandydatury w Radzie SU,
 • czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
 • pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
 • rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
 • występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły w ramach swoich kompetencji,
 • opiniuje pracę nauczycieli na prośbę Dyrektora Szkoły.

 

Rozdział III

Tryb wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Art.4 Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku. Bezpośrednio po wyborach samorząd klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy pełniona funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku dokonuje się niezwłocznie wyboru innego kandydata.

Art.5 Tryb wyboru uczniów do Prezydium Rady SU
Kandydaci do Prezydium SU muszą spełniać następujące warunki: muszą uzyskiwać co najmniej dobre oceny klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów nauczania i co najmniej dobrą ocenę zachowania.

 1. Zgłoszenia kandydatów dokonują przewodniczący klas na piśmie, po
  przeprowadzeniu sondy w swoich klasach w okresie od15 kwietnia do 15 maja,
 2. Liczba kandydatów powinna wynosić od 7 do 15 uczniów,
 3. Prawo wybierania ma każdy członek społeczności uczniowskiej szkoły z klas III – V oraz nauczyciele,
 4. Wyborcy przysługuje jeden głos.
 5. Wybory są równe, tajne i powszechne.
 6. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić uczniowie kandydujący.
 7. Za wybranych uważa się tych, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów,
 8. Wybory przebiegają pod kontrolą opiekuna SU. Z przeprowadzonych wyborów powołana do tego celu komisja wyborcza sporządza protokół.

Rozdział IV

Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Art. 6 Kadencja opiekuna SU trwa trzy lata. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy SU. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.
Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Prezydium SU
w miesiącu wrześniu po skończonej kadencji. Rada SU opiniuje kandydaturę na
opiekuna SU.

Art.7 Kandydat na opiekuna musi wyrazić zgodę w formie pisemnej w zeszycie protokołów SU. Opiekun w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Prezydium wybiera nowego Opiekuna a w przypadku, gdy to jest niemożliwe, nowego Opiekuna wyznacza dyrektor szkoły.

Rozdział V
Tryb podejmowania uchwał i wydawania opinii przez SU

Art.8 Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu rady w trybie głosowania tajnego Uchwały są protokołowane w zeszycie protokołów.

Art.9 W przypadku, kiedy inne organy szkoły zwrócą się na piśmie do Rady SU o wydanie opinii w sprawie, Rada SU przedstawia ją na spotkaniu swoim członkom w celu zaopiniowania. Powyższe opinie wpisuje do zeszytu protokołów. Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej odpis, podpisany przez Przewodniczącego szkoły i opiekuna SU.

Art.10 Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU, następnie w terminie wskazanym dla dobra sprawy uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

 

Rozdział VI
Finanse Samorządu Uczniowskiego

Art.11 Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:

 1. ze sprzedaży bibelotów na terenie szkoły, przy okazjach uroczystości,
 2. z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży własnych wyrobów gadżetowych, kulinarnych,..
 3. ze sprzedaży surowców wtórnych,
 4. ze środków przekazanych przez sponsorów
 5. z innych źródeł.

 

Art.12 Wszelkie sposoby pozyskiwania środków finansowych muszą być uzgodnione z opiekunem SU i organizowane pod jego kontrolą z zastosowaniem odpowiednich przepisów prawa w tym względzie.

Art.13 Finanse SU prowadzi skarbnik. Wszystkie operacje finansowe ewidencjonuje on w zeszycie przychodów i rozchodów prowadzonej pod kontrolą opiekuna. Środki finansowe przechowywane są w kasie sekretariatu szkoły.

 

Rozdział VII

Dokumenty Samorządu Uczniowskiego

Art.14 Dokumentację SU stanowią:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 2. Zeszyt protokołów
 3. Zeszyt przychodów i rozchodów
 4. Plan pracy
 5. Sprawozdania z działalności

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

Art.15 W sprawach spornych Radaru i Opiekun odwołują się do dyrektora szkoły. kwestie rozwiązywania sporów reguluje Statut Szkoły.

Art.16 Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 5 członków Rady SU

Art.17 Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Art.18 Niniejszy Regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Prezydium SU. Regulamin ten jest dostępny wszystkim uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie na stronie internetowej szkoły.