Jeżeli szukasz wysokości składki na rzecz Rady Rodziców kliknij guzik, regulamin znajduje się nieco niżej.

Wysokość Składki i Skład Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

I. Postanowienia ogólne

§1.

 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§2.

 1. Jeśli w czasie trwania kadencji Rady z jej składu ubędzie członek Rady(przedstawiciel oddziału), organizuje się wybory uzupełniające do Rady.
 2. Rada podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzenia.

§3.

 1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco – doradczym.
 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

II. Wybory do Rady

Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.

 1. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Klasową zwaną również „Trójką Klasową”.
 2. Rada Klasowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Klasową decydują rodzice danego oddziału.
 3. Do udziału w wyborach do Rady Klasowej są uprawnieni rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
 4. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Klasowej.
 5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku trzyosobowej Rady Oddziału) i kolejne osoby uzyskują tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.
 6. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Klasowej, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 7. Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. Zasady wyboru przedstawiciela oddziału w wyborach uzupełniających ustala Rada Rodziców.
 8. Kandydaci wyłonieni na podstawie ust. 7 wybierają trzyosobową Komisję Rewizyjną spośród osób, które uzyskały drugi co do liczby głosów w wyborach do Rad Oddziałowych. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno się odbyć nie później niż w ciągu czternastu dni od terminu wyborów.
 9. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć w terminie do czternastu dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady

§4.

 1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

§5.

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę Funduszem gromadzonym przez Radę.
 5. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Co najmniej raz w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego nadzoru.

IV. Posiedzenia Rady

§6.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz w okresie szkolnym.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnych przypadkach
 3. Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.
 4. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu Rady, na wniosek Dyrektora Szkoły, lub Rady Pedagogicznej.

§7.

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Rady.

§8.

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radą w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie Uchwał

§9.

 1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw.
 2. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

§10.

 1. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§11.

 1. Opinie Rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§12.

 1. Członkowie Rady mają prawo:
  1. do dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczego, poza informacjami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych;
  2. wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;
  3. głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.
  4. Występowania do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
  5. Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły.
  6. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
  7. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
  8. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

 

VII. Fundusze Rady

§13.

 1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§14.

 1. Szczegółowe zasady wydatkowania fundusz Rady są ustalone corocznie przez Radę w planie finansowym.
 2. Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczone jedynie na zadania, które wynikają ze statutu szkoły

§15.

 1. Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców.

§16.

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie Rada dysponuje za pośrednictwem dwóch upoważnionych przez Radę osób.

VIII. Postanowienia końcowe

§17.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.