PROCEDURA BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA UCZNIÓW – zajęcia rewalidacyjne

Do pobrania: zgoda na udział w zajęciach rewalidacyjnych (pdf)

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA UCZNIÓW  W KLASACH 1 – 3 W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ

opracowana w oparciu o:

„Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej  dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna”

1. Zasady ogólne

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo –wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.
 2. W pierwszej kolejności w zajęciach opiekuńczo wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych mogą uczestniczyć uczniowie, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu.
 3. Rodzic, który zamierza skorzystać z formy działalności szkoły i opieki dla swojego dziecka powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły przez wychowawcę klasy oraz przesyła zgłoszenie dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w czasie trwania epidemii COVID-19 (zał. 1 do procedury) drogą elektroniczną na adres podany przez wychowawcę klasy. Zgłoszenie należy złożyć nie później niż do godz. 1200 w dniu roboczym, poprzedzającym przyjście dziecka do szkoły.
 4. W grupie może przebywać maksymalnie 10 uczniów, (przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę).
 5. W sali, jak również świetlicy szkolnej i bibliotece odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą co najmniej 1,5m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 6. Uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych i podręczników, które mogą znajdować się na stoliku uczniowskim lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się podręcznikami i przyborami szkolnymi.
 7. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 8. Nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów, sprawując w tym czasie opiekę nad nimi, nie rzadziej niż co 45 minut.
 9. Przerwy są organizowane naprzemiennie, tak aby grupy uczniów nie stykały się ze sobą.
 10. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej na stałe sali.
 11. W sali gimnastycznej, na boisku szkolnym mogą w tym samym czasie przebywać 2 grupy uczniów.
 12. Sprzęt sportowy, należy po każdym użyciu zdezynfekować a podłogę przemyć (czynność wykonują pracownicy gospodarczy).
 13. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów, których rodzice zgłosili taka potrzebę (w godzinach wynikających ze zgłoszeń rodziców).
 14. Szybki kontakt z rodzicami odbywa się za pomocą telefonu.
 15. W razie wystąpienia objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem postępuje się zgodnie z § 6.

2. Obowiązki rodziców wobec uczniów korzystających z zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych

 1. Rodzice przekazują dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, aby zapewnić mu odpowiednią opiekę oraz aktualny numer telefonu do kontaktu w razie takiej konieczności.
 2. Rodzice zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły oraz chusteczki higieniczne suche i nawilżane.
 3. Wchodząc do budynku szkoły uczniowie zdejmują indywidualne maseczki, używane w czasie drogi do szkoły i dezynfekują ręce.
 4. Rodzice uczniów, którzy korzystają zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych zapewniają, że ich dziecko jest zdrowe – bez objawów chorobowych.
 5. Rodzice nie posyłają dziecka do szkoły, jeżeli występują u niego objawy chorobowe lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie czy też jest w izolacji.
 6. Rolą rodzica jest wyjaśnienie dziecku, że obowiązuje zakaz zabierania do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Rodzice zapewniają dziecku na czas pobytu w szkole wodę lub inny zdrowy napój                w podpisanej butelce oraz zapakowane kanapki, zabezpieczone dodatkowo w zamykanym i podpisanym pudełku (źródełka wody w placówce zostały wyłączone).
 8. Rolą rodzica jest również regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem i nie podawanie ręki na powitanie, zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kaszlu.
 9. Obowiązkiem rodziców jest stosowanie indywidualnych środków ochrony podczas przyprowadzania i odbierania dziecka, zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci czy ich opiekunów wynoszący minimum 2 m. Rodzice uczniów nie wchodzą na teren szkoły.
 10. W szatni szkolnej może przebywać z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m wyłącznie jeden uczeń.
 11. Rodzice są zobowiązani do wyrażenia zgody na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym, a także na odizolowanie go w odrębnym pomieszczeniu (pod opieką innej osoby dorosłej) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby.  Nauczyciel zawiadamia o tym rodziców. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji rodzice są  zobowiązani do bezzwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
 12. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odbierania połączenia telefonicznego ze szkoły, w czasie pobytu dziecka w szkole i zapewnienia, że podane w druku zgłoszenia (Załącznik nr 1 do niniejszej procedury) numery telefonów są aktualne i prawidłowe i stanowią szybką ścieżkę komunikacji z rodzicami.

3. Obowiązki nauczycieli

 1. Obowiązkiem nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami w szkole jest:
 • omawianie i przypominanie rodzicom i dzieciom zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole oraz tłumaczenie uczniom dlaczego zostały wprowadzone,
 • wietrzenie sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę, a także po dezynfekowaniu przedmiotów, tak aby uczniowie nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,
 • prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej w sali, przy otwartych oknach,
 • przypominanie o częstym i starannym myciu rąk, organizowanie pokazów właściwego ich mycia oraz dezynfekcji, dawanie przykładu,
 • zwracanie uwagi uczniom, aby często i należytą starannością myły ręce (zgodnie z instrukcją umieszczoną w sali i toalecie), szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie   z zajęć na świeżym powietrzu,
 • dbanie, o to by pozostałe osoby dorosłe pracujące w szkole, bez potrzeby, nie kontaktowały się z nauczycielami i z dziećmi, nad którymi sprawują opiekę.
 1. Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami w szkole:
 • nie organizują wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku (można jedynie wyjść z uczniami na teren boiska szkolnego),
 • nie korzystają ze szkolnego placu zabaw, który pozostaje również zamknięty dla osób z zewnątrz,
 • wspólnie z pracownikami obsługi usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. dywany, pluszowe zabawki, przed rozpoczęciem funkcjonowania szkoły,
 • monitorują systematyczne dezynfekowanie wykorzystywanych przyborów sportowych (po użyciu ich przez uczniów oraz po zakończeniu zajęć),
 • tak organizują opiekę, by uniknąć organizowania większych skupisk dzieci w jednym miejscu pomieszczenia,
 1. Osoby dorosłe zachowują pomiędzy sobą dystans społeczny wynoszący minimum 2 m.

4. Obowiązki personelu administracji i obsługi

 1. Pracownik administracji:
 • wykonuje swoją pracą z zachowaniem podstawowych i należytych środków ostrożności                             i higieny obowiązujących wszystkich pracowników (maseczka, rękawiczki, właściwa odległość),
 • ogranicza kontakt z pozostałymi pracownikami do niezbędnego minimum,
 • komunikuje się z innymi podmiotami telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub innych komunikatorów (wysyłanie i przyjmowanie dokumentów) z zachowanie zasad bezpieczeństwa danych osobowych,
 • dokonuje niezbędnych zakupów środków czystości, środków dezynfekujących, maseczek, przyłbic, rękawiczek oraz innych niezbędnych do bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania szkoły w czasie pandemii Covid-19.
 1. Obowiązkiem pracowników obsługi jest:
 • ograniczanie przebywania w placówce osób z zewnątrz (do budynku szkoły, po podaniu przyczyny wizyty, mogą wejść osoby, które posiadają maseczki, rękawiczki i oświadczą, że są zdrowe, z zachowaniem odległości od siebie min. 2 m),
 • bieżące utrzymanie w czystości pomieszczeń, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa o zdrowie swoje i innych,
 • uzupełnianie płynu do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz obligowanie wszystkich dorosłych do korzystania z niego,
 • w kontaktach z osobami z zewnątrz stosowanie środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych, ewentualnie przyłbic,
 • kontrolowanie i dokumentowanie co 2 godziny stanu poziomu czystości w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, uzupełnianie brakujących środków do higieny osobistej, dozowników z płynem, wycieranie podłogi, klamek, umywalek, sedesów, wyłączników światła,
 • codzienne utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnychdezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 1. Pracę w danym dniu może podjąć tylko zdrowy pracownik.
 2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zwracania szczególnej uwagi i dbałości o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
 3. W pomieszczeniu socjalnym jednocześnie może przebywać tylko 1 osoba, po uprzednim zdjęciu środków ochrony osobistej, w których wykonywała prace dezynfekcyjne i porządkowe.

5. Zasady bezpiecznego spożywania posiłków

 1. W sytuacji epidemicznej szkoła nie zapewnia posiłków cateringowych dla uczniów.
 2. Uczniowie spożywają posiłek (kanapki, napój, owoce itp.) przygotowany i właściwie zabezpieczony przez rodziców.
 3. Posiłek przygotowany przez rodziców musi być zabezpieczony w pojemniku podpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka. Dotyczy to również opakowania z przyniesionym napojem.
 4. Po każdym posiłku blaty stołów, krzesła są wycierane ciepłą wodą z detergentem lub płynami dezynfekującymi do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

6. Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych

 1. Pracownik po zauważeniu u siebie objawów choroby, takich jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, stanowiących podejrzenie zakażenia koronawirusem niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
 2. Jeżeli pracownik ma w/w objawy nie będąc w pracy, to niezwłocznie, drogą telefoniczną informuje o tym fakcie, Dyrektora Szkoły i nie przychodzi tego dnia do pracy.
 3. Pracownik w takim przypadku pozostaje w domu i jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno–epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia powinien zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia w/w objawów u pracownika będącego na stanowisku pracy, niezwłocznie jest on odsuwany od pracy i izolowany od dzieci i pozostałych pracowników.
 5. W przypadku wystąpienia sytuacji wymienionej w pkt. 4 należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Dyrektor Szkoły w trybie natychmiastowym zawiadamia o zaistniałej sytuacji Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gliwicach (druk nr 2) oraz organ prowadzący (druk nr 3).
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik podejrzany o zakażenie koronawirusem należy poddać gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności i higieny.
 8. Ubrania wierzchnie, w których wykonywane były czynności porządkowe i dezynfekcyjne należy wyprać w temperaturze co najmniej 60 stopni.
 9. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do stosowania się do zaleceń Dyrektora Szkoły po konsultacjach z PIS przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację.
 10. Pracownik administracji wspólnie z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem w kontakcie telefonicznym zobligowany jest ustalić listę osób (dzieci i pracowników) przebywających w tym samym czasie w szkole.
 11. W stosunku do osób (uczniów i pracowników) stosuje się wytyczne GIS dostępne na stronach gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszące się do osób, które miały kontakt z podejrzanym           o zakażenie koronawirusem.
 12. W przypadku wątpliwości Dyrektor zwraca się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celi konsultacji lub uzyskania wskazówek do dalszych działań.
 13. Każdy uczeń, u którego wystąpił co najmniej jeden objaw chorobowy przeziębienia, bóle mięśniowe, gorączka, kaszel, duszność jest izolowany w klubie żeglarskim, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szatni szkolnej.
 14. Złe samopoczucie ucznia jest natychmiast zgłaszane dyrekcji szkoły oraz rodzicom dziecka.
 15. Rodzic jest zobowiązany do bezzwłocznego odbioru dziecka ze szkoły z zachowaniem środków indywidualnej ochrony osobistej.
 16. Informację o stwierdzonym przypadku, podejrzenia o zakażenie COVID-19, Dyrektor Szkoły         w trybie natychmiastowym zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epiedmiologicznej    w Gliwicach (druk nr 4) oraz do organu prowadzącego (druk nr 5).
 17. Po zabraniu ucznia z podejrzeniem choroby, należy wyłączyć z funkcjonowania obszarw którym uczeń podejrzany o zakażenie koronawirusem poruszał się i przebywał, poddać ten obszar gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności   i higieny. Należy również zdezynfekować wszystkie powierzchnie, z którymi uczeń ten miało styczność.
 18. Pracownik administracji wspólnie z nauczycielem, sprawującym opiekę nad uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, ustali listę osób (dzieci i pracowników) przebywających  w tym samym czasie w szkole oraz powiadomi telefonicznie rodziców pozostałych uczniów o zaistniałej sytuacji.

7. Ważne numery telefonów

 1. Telefon alarmowy koronawirus: SANEPID Gliwice 666 227 205
 2. Całodobowa infolinia NFZ: 800 192 590
 3. Kuratorium Oświaty : sekretariat (32) 606-30-63,  (32) 606-30-30
 4. Urząd Miasta Knurów: sekretariat Prezydenta Miasta 32 235 21 21