PROCEDURA BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA UCZNIÓW KLAS 8

Do pobrania: Zgłoszenie ucznia na konsultacje w czasie trwania epidemii COVID-19 (pdf)

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA UCZNIÓW KLAS 8 PODCZAS KONSULTACJI
W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE
W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ

opracowana w oparciu o:

„Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – Konsultacje w szkole”

§1

Zasady ogólne

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas ósmych mogą brać udział w konsultacjach na terenie szkoły.
 2. Rodzic, którego dziecko zamierza skorzystać z konsultacji powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły przez wychowawcę klasy oraz przesyła zgłoszenie dziecka do udziału w konsultacjach w czasie trwania epidemii COVID-19 (zał. 1 do procedury) drogą elektroniczną na adres: [email protected] podany przez wychowawcę klasy. Zgłoszenie należy złożyć nie później niż do godz. 1200 w dniu roboczym poprzedzającym przyjście dziecka do szkoły.
 3. Podczas konsultacji, w grupie może przebywać maksymalnie 11 uczniów z nauczycielem (przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę).
 4. W sali, jak również w świetlicy szkolnej i bibliotece odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą co najmniej 1,5m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 5. Uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych i podręczników, które mogą znajdować się na stoliku uczniowskim lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się podręcznikami i przyborami szkolnymi.
 6. Szybki kontakt z rodzicami odbywa się za pomocą telefonu.
 7. W razie wystąpienia objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem postępuje się zgodnie z 5.

§2

Obowiązki uczniów korzystających z konsultacji i ich rodziców

 1. Uczeń ma  w formie bezpośredniej w szkole lub w formie zdalnej (Microsoft Teams) możliwość konsultacji indywidualnych i grupowych. Zapoznaje się z ich harmonogramem dostępnym w Vulcanie oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. W drodze do i ze szkoły korzysta z maski oraz zachowuje dystans społeczny. Maskę może zdjąć dopiero po  zajęciu miejsca w ławce.
 3. Nie korzysta z konsultacji, jeśli jest chory lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Rodzice wysyłają do szkoły wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów choroby.
 4. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, myje dokładnie ręce.
 5. Pamięta o podstawowych zasadach higieny, takich jak: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem i nie podawanie ręki na powitanie, zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kaszlu.
 6. Uczeń przychodząc na konsultację nie korzysta z szatni i udaje się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Nie porusza się po innym obszarze szkoły.
 7. W czasie przerwy uczeń ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiednich odległości od pozostałych osób.
 8. W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów choroby, nauczyciel zawiadamia o tym fakcie rodziców, którzy zobowiązani są do bezzwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
 9. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odbierania połączenia telefonicznego ze szkoły, w czasie pobytu dziecka w szkole i zapewnienia, że podane w Druku zgłoszenia (Załącznik nr 1 do niniejszej procedury) numery telefonów są aktualne i prawidłowe i stanowią szybką ścieżkę komunikacji z rodzicami.

§3

Obowiązki nauczycieli

 1. Obowiązkiem nauczycieli udzielających konsultacji w szkole jest:
  1. omawianie i przypominanie dzieciom zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole oraz tłumaczenie uczniom dlaczego zostały wprowadzone,
  2. wietrzenie sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz w ciągu godziny, a także po dezynfekowaniu przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Podczas dezynfekcji uczniowie przebywają na korytarzu zachowując bezpieczną odległość.
  3. dbanie, o to by pozostałe osoby dorosłe pracujące w szkole, bez potrzeby, nie kontaktowały się z nauczycielami i z dziećmi, nad którymi sprawują opiekę.
 2. Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami podczas konsultacji w szkole tak organizują konsultacje, by uniknąć organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczenia
 3. Wspólnie z pracownikami obsługi usuwają z Sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 4. Osoby dorosłe zachowują pomiędzy sobą dystans społeczny wynoszący 2 m

§4

Obowiązki personelu administracji i obsługi

 1. Pracownik administracji:
  1. wykonuje swoją pracą z zachowaniem podstawowych i należytych środków ostrożności i higieny obowiązujących wszystkich pracowników (maseczka, rękawiczki, właściwa odległość),
  2. ogranicza kontakt z pozostałymi pracownikami do niezbędnego minimum,
  3. komunikuje się z innymi podmiotami telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub innych komunikatorów (wysyłanie i przyjmowanie dokumentów) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych osobowych,
  4. dokonuje niezbędnych zakupów środków czystości, środków dezynfekujących, maseczek, przyłbic, rękawiczek oraz innych niezbędnych do bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania szkoły w czasie pandemii Covid-19.
 2. Obowiązkiem pracowników obsługi jest:
  1. ograniczanie przebywania w placówce osób z zewnątrz (do budynku szkoły, po podaniu przyczyny wizyty, mogą wejść osoby, które posiadają maseczki, rękawiczki i oświadczą, że są zdrowe, z zachowaniem odległości od siebie min. 2m),
  2. bieżące utrzymanie w czystości pomieszczeń, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w trosce o zdrowie swoje i innych,
  3. uzupełnianie płynu do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz obligowanie wszystkich dorosłych i uczniów klas 8 do korzystania z niego,
  4. w kontaktach z osobami z zewnątrz stosowanie środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych, ewentualnie przyłbic,
  5. kontrolowanie i dokumentowanie co 2 godziny stanu poziomu czystości w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, uzupełnianie brakujących środków do higieny osobistej, dozowników z płynem, wycieranie podłogi, klamek, umywalek, sedesów, wyłączników światła,
  6. codzienne utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
  7. Pracę w danym dniu może podjąć tylko zdrowy pracownik.
  8. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zwracania szczególnej uwagi i dbałości o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
  9. W pomieszczeniu socjalnym jednocześnie może przebywać tylko 1 osoba, po uprzednim zdjęciu środków ochrony osobistej, w których wykonywała prace dezynfekcyjne i porządkowe.

§5

Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych

 1. Pracownik po zauważeniu u siebie objawów choroby, takich jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, stanowiących podejrzenie zakażenia koronawirusem niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora szkoły.
 2. Jeżeli pracownik ma w/w objawy nie będąc w pracy, to niezwłocznie, drogą telefoniczną informuje o tym fakcie Dyrektora szkoły i nie przychodzi tego dnia do pracy.
 3. Pracownik w takim przypadku pozostaje w domu i jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno–epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia powinien zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia w/w objawów u pracownika będącego na stanowisku pracy, niezwłocznie jest on odsuwany od pracy i izolowany od dzieci i pozostałych pracowników.
 5. W przypadku wystąpienia sytuacji wymienionej w pkt. 4 należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym zawiadamia o zaistniałej sytuacji Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gliwicach oraz organ prowadzący.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik podejrzany o zakażenie koronawirusem należy poddać gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności i higieny.
 8. Ubrania wierzchnie w których wykonywane były czynności porządkowe i dezynfekcyjne należy wyprać w temperaturze co najmniej 60 stopni.
 9. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do stosowania się do zaleceń Dyrektora szkoły po konsultacjach z Państwowym Inspektorem Sanitarnym przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację.
 10. Pracownik administracji wspólnie z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem w kontakcie telefonicznym zobligowany jest ustalić listę osób (dzieci i pracowników) przebywających w tym samym czasie w szkole.
 11. W stosunku do osób (uczniów i pracowników) stosuje się wytyczne GIS dostępne na stronach gov.pl/web/koronawisus oraz gis.gov.pl odnoszące się do osób, które miały kontakt z podejrzanym o zakażenie koronawirusem.
 12. W przypadku wątpliwości Dyrektor zwraca się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania wskazówek do dalszych działań.
 13. Każdy uczeń, u którego wystąpił co najmniej jeden objaw chorobowy przeziębienia, bóle mięśniowe, gorączka, kaszel, duszność jest izolowany w klubie żeglarskim, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szatni szkolnej.
 14. Złe samopoczucie ucznia jest natychmiast zgłaszane dyrekcji szkoły oraz rodzicom dziecka.
 15. Rodzic jest zobowiązany do bezzwłocznego odbioru dziecka ze szkoły z zachowaniem środków indywidualnej ochrony osobistej.
 16. Informację o stwierdzonym przypadku, podejrzenia o zakażeniu COVID-19, dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gliwicach oraz do organu prowadzącego.
 17. Po zabraniu ucznia z podejrzeniem choroby, należy wyłączyć z funkcjonowania obszar, w którym uczeń podejrzany o zakażenie koronawirusem poruszał się i przebywał. Obszar ten należy poddać gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności i higieny. Należy również zdezynfekować wszystkie powierzchnie, z którymi uczeń ten miał styczność.
 18. Pracownik administracji wspólnie z nauczycielem, sprawującym opiekę nad uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, ustali listę osób (dzieci i pracowników) przebywających w tym samym czasie w szkole oraz powiadomi telefonicznie rodziców pozostałych uczniów o zaistniałej sytuacji.

§7

Ważne numery telefonów

 1. Telefon alarmowy koronawirus: SANEPID Gliwice 666 227 205
 2. Całodobowa infolinia NFZ: 800 192 590
 3. Kuratorium Oświaty : sekretariat (32) 606-30-63,  (32) 606-30-30
 4. Urząd Miasta Knurów: sekretariat Prezydenta Miasta 32 235 21 21