PROCEDURA BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA DZIECI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Do pobrania: Zgłoszenie do oddziału przedszkolnego -Covid-19(pdf)

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA DZIECI  W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ

opracowana w oparciu o:

– „Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)”oraz ich pierwszą aktualizację z dnia 4 maja 2020 r.

1. Zasady ogólne

 1. W pierwszej kolejności z opieki w oddziale przedszkolnym korzystają te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu.
 2. Rodzic, który zamierza skorzystać z w/w opieki dla swojego dziecka powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły przez wychowawcę grupy oraz przesyła zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego w czasie trwania epidemii COVID-19  (zał. 1 do procedury) drogą elektroniczną na adres [email protected]  lub w formie papierowej, umieszczonej w  skrzynki pocztowej, znajdującej się przy wejściu głównym do budynku szkoły. Zgłoszenie należy złożyć nie później niż do                          1200 w dniu roboczym, poprzedzającym przyjście dziecka do oddziału przedszkolnego.
 3. Grupa oddziałowa nie przekracza 11 dzieci (przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na osobę).
 4. Jedna grupa przedszkolna przebywa w wyznaczonej na stałe sali.
 5. Do grupy, w miarę możliwości, przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 6. Szybki kontakt z rodzicami odbywa się za pomocą telefonu.
 7. W razie wystąpienia objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem postępuje się zgodnie z § 6.

2. Obowiązki rodziców

 1. Rodzice przekazują dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, aby zapewnić mu odpowiednią opiekę oraz aktualny numer telefonu do kontaktu w razie takiej konieczności;
 2. Zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły;
 3. Wchodząc do budynku szkoły osoby dorosłe obowiązkowo dezynfekują ręce (zgodnie z instrukcją znajdującą się przy dozownikach z płynem dezynfekującym), zakładają własne rękawice ochronne i zakrywają usta i nos oraz zachowują 2 m dystansu od innych rodziców i dzieci;
 4. Przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;
 5. Dziecko jest do podmiotu przyprowadzane i odbierane przez zdrową osobę dorosłą;
 6. Nie posyłają dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji;
 7. Wyjaśniają dziecku, że obowiązuje zakaz zabierania do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek;
 8. Zapewniają dziecku na czas pobytu w przedszkolu wodę / napój w podpisanej butelce, ponieważ źródełka wody w placówce zostały wyłączone;
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem i nie podawanie ręki na powitanie, zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania;
 10. Rodzice stosują indywidualne środki ochrony podczas przyprowadzania dziecka do szkoły i odbierania ze szkoły, zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci czy ich opiekunów wynoszący minimum 2 m.;
 11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni przedszkolnej, może tam przebywać z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m troje rodziców z dzieckiem (1 rodzic z dzieckiem na 15 m2);
 12. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym, a także odizolowanie go w odrębnym pomieszczeniu                                                   z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby i przyjmują do wiadomości, że w takiej sytuacji zostaną powiadomieni o potrzebie pilnego odebrania dziecka z placówki;
 13. Rodzice zapewniają, że w czasie pobytu dziecka w placówce, istnieje szybki sposób komunikacji telefonicznej z nimi (odbierają niezwłocznie połączenia telefoniczne ze szkoły).

3. Obowiązki nauczycieli

 1. Omawiają i przypominają rodzicom i dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w placówce oraz dlaczego zostały wprowadzone;
 2. Nie organizują wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku;
 3. Organizują dzieciom pobyt na świeżym powietrzu, zaleca się korzystanie ze szkolnego placu zabawktóry pozostaje zamknięty dla osób z zewnątrz, grupy nie mogą jednak spotykać się na nim, a wszystkie urządzenia tam znajdujące się muszą być regularnie czyszczone płynem z detergentem lub dezynfekowane;
 4. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. dywany, pluszowe zabawki;
 5. Systematycznie dezynfekują wykorzystywane przybory sportowe i zabawki;
 6. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a także po dezynfekowaniu przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji;
 7. Prowadzą gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach;
 8. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu;
 9. Organizują pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji, przypominają i dają przykład, omawiają z dziećmi wywieszone w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk;
 10. Mierzą dziecku temperaturę ciała jeśli zaistnieje taka konieczność w związku                    z wystąpieniem niepokojących objawów chorobowych, używając do tego celu termometru bezdotykowego;
 11. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, tak organizują pracę, by uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze);
 12. Osoby dorosłe zachowują pomiędzy sobą dystans społeczny wynoszący     minimum 2 m;
 13. Dbają, by pozostałe osoby dorosłe w szkole nie kontaktowały się z nimi  i z dziećmi, nad którymi sprawują opiekę (np. pracownicy firmy cateringowej wydającej obiady, woźna, sprzątaczki…).

 

4. Obowiązki personelu obsługi

 1. Ograniczają przebywanie w placówce osób z zewnątrz, kontrolują dystans 2 m .
 2. Uzupełniają płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz obligują wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 3. W kontaktach z osobami z zewnątrz stosują środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice oraz zachowują dystans 2 m.
 4. Pracownicy obsługi nie mają kontaktu z dziećmi i opiekunami grup.
 5. W pomieszczeniu socjalnym przebywają jednoosobowo po uprzednim zdjęciu środków ochrony osobistej, w których wykonywali prace dezynfekujące  i porządkowe.
 6. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych kontrolują co godzinę czystość, uzupełniają brakujące środki do higieny osobistej, dozowniki z płynem, wycierają podłogę, klamki, umywalki, wyłączniki światła, na bieżąco dezynfekują toalety, uzupełniają na bieżąco kartę monitorowania tych czynności.
 7. Codziennie utrzymują w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekują powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł           i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, uzupełniają na bieżąco kartę monitorowania tych czynności.
 8. Dbają, by fontanny wody pitnej były stale wyłączone.
 9. Zwracają uwagę na własną profilaktykę zdrowotną i przychodzą do pracy zdrowi.

5. Zasady bezpiecznego spożywania posiłków

 1. Dzieci spożywają posiłek w jadalni szkolnej zmianowo, w małej grupie                            z zachowaniem odległości od siebie;
 2. Dzieci i opiekun nie mają kontaktu z personelem kuchni; przygotowane posiłki podaje uczniom opiekun;
 3. Po spożytym posiłku dzieci odnoszą talerze na wyznaczone miejsce, z którego zabiera je personel kuchni dopiero po opuszczeniu jadalni przez dzieci i opiekuna;
 4. Wielorazowe sztućce i naczynia należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać;
 5. Po każdym posiłku blaty stołów, krzesła, podłogi są wycierane ciepłą wodą z detergentem lub płynami dezynfekującymi do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

6. Postępowanie w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych

 1. Każda osoba (dziecko lub pracownik), u którego wystąpił co najmniej jeden objaw chorobowy przeziębienia, bóle mięśniowe, gorączka, kaszel, duszność jest izolowana w klubie żeglarskim, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szatni szkolnej, pod opieką pielęgniarki szkolnej.
 2. Złe samopoczucie dziecka jest natychmiast zgłaszane dyrekcji szkoły oraz rodzicom dziecka.
 3. Rodzic jest zobowiązany do bezzwłocznego odbioru dziecka ze szkoły z zachowaniem środków indywidualnej ochrony osobistej.
 4. Podejrzenie o zakażenie dziecka lub pracownika szkoły koronawirusem należy zgłosić dyrekcji szkoły, jeśli zaistniała taka sytuacja.
 5. Informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie COVID-19 dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym zgłasza do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. Po zabraniu osoby z podejrzeniem choroby, należy: wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywała – następnie poddać go gruntownemu sprzątaniu, umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt i wywietrzyć – po dezynfekcji może być ponownie używane; należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie, z którymi osoba ta miała styczność.
 7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie i w tych samych częściach placówki, co osoba podejrzana o zakażenie oraz zastosowanie się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

7. Ważne numery telefonów:

 • Telefon alarmowy koronawirus: SANEPID Gliwice 666 227 205
 • Całodobowa infolinia NFZ: 800 192 590
 • Kuratorium Oświaty : sekretariat (32) 606-30-63,  (32) 606-30-30
 • Urząd Miasta Knurów: sekretariat Prezydenta Miasta 32 235 21 21