Procedura antysmogowa

Procedura antysmogowa
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie

Podstawa prawna:

 • Art. 125. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
  sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zm.)

 

 1. Zadaniem Szkoły jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych i zdrowych
  warunków podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz
  upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie, ochronie
  zdrowia własnego i innych, a także kształtowanie wśród dzieci właściwych
  postaw wobec istniejących zagrożeń.
 2. 2. W ramach przeciwdziałania skutkom zdrowotnym zanieczyszczeń
  powietrza atmosferycznego Szkoła prowadzi działania aktywnej edukacji
  prozdrowotnej mającej na celu:

  1. budowanie świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń
   zawartych w powietrzu na zdrowie i otoczenie;
  2. wypracowanie postaw odpowiedzialności za jakość powietrza
   (poznawanie pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które
   mają wpływ na ochronę i zanieczyszczanie powietrza).

 

Postanowienia ogólne:

§1.

Dyrektor szkoły wyznacza spośród nauczycieli koordynatora, którego zadaniem jest m.in. regularne sprawdzanie jakości powietrza na odpowiednich stronach www.katowice.wios.gov.pl

§2.

W budynku, przy głównym wejściu znajduje się tablica informacyjna zawierająca informacje dotyczące jakości powietrza. Dla oznaczenia jakości stosuje się znaki
graficzne w trzech kolorach:

 1. zielony – poziom stężenia w normie,
 2. żółty – poziom stężenia nieznacznie przekroczony,
 3. czerwony – poziom stężenia znacznie przekroczony.

§3.

W czasie zwiększonej emisji smogu należy:

 1. Unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.
 2. Ograniczyć lub unikać dużego wysiłku fizycznego i sportowego wymagającego intensywnego oddychania przez usta na otwartej przestrzeni oraz wewnątrz pomieszczeń.
 3. Ograniczyć wyjścia poza obręb pomieszczeń zamkniętych.
 4. Zachęcić dzieci do oddychania przez nos (naturalny filtr powietrza).
 5. W godzinach największego stężenia smogu zamknąć okna klas oraz nie podejmować działań wymagających większego wysiłku fizycznego.
 6. Zachęcić uczniów do spożywania znacznej ilości płynów, głównie wody
  pitnej – część zanieczyszczeń przyklei się wówczas do wilgotnych ścianek
  gardła zamiast trafić do płuc.
 7. W przypadku znacznego przekroczenia poziomu stężeń dyrektor szkoły może
  zarządzić dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.