Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie pani Danuta Pluta wyznaczyła koordynatora ds. dostępności w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7  w Knurowie. Funkcję będzie pełnił pan Witold Długosz.

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla MSP 7 w Knurowie było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.)

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało m.in.:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejską Szkołę Podstawową nr 7 w Knurowie;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejską Szkołę Podstawową nr 7 w Knurowie;
  • monitorowanie działalności Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie: Witold Długosz

adres do korespondencji: ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów

e-mail: [email protected]

telefon: 32 235 27 39

 


Deklaracji Dostępności

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej Szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy i zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Witold Długosz

adres do korespondencji: ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów

e-mail: [email protected]

telefon: 32 235 27 39

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Ułatwienia