Regulamin korzystania z darmowych podręczników w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie

Uczniowie wszystkich klas korzystają z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

 1. Materiały są własnością szkoły i będą przechowywane w bibliotece szkolnej.
 2. Komplet podręczników na początku roku szkolnego otrzymuje wychowawca, rozdaje uczniom, dopilnowuje aby zostały podpisane i obłożone.
 3. Podręczniki do kl. 1,2,3 są wieloczęściowe. Wypożyczenie każdej części jest równoznaczne ze zwróceniem do biblioteki części poprzedniej przez wychowawcę.
 4. Przed oddaniem wychowawca zobowiązany jest do sprawdzenia czy podręcznik jest podpisany, czy posiada wszystkie strony, jeżeli jest zniszczony to w jakim stopniu. W przypadku zniszczenia uniemożliwiającego korzystanie z podręcznika w kolejnym roku szkolnym, wychowawca dopilnowuje aby rodzic odkupił podręcznik.
 5. Komplet podręczników dla klas 4-8 zbierają wychowawcy. Dopilnowują aby podręczniki były podpisane i zawierały kompletność stron. Jeżeli zniszczenie podręcznika uniemożliwia z niego dalsze korzystanie , rodzic odkupuje podręcznik na koszt własny.
 6. Podręcznik z języka angielskiego i niemieckiego posiadają płytę CD, która stanowi z nim integralną całość i musi zostać oddana wraz z podręcznikiem.
 7. Wszystkie podręczniki będą służyć uczniom przez kolejne lata nauki.
 8. Uczeń zobowiązany jest do szanowania podręczników (obłożenia, chronienia przed zniszczeniem ).
 9. W przypadku odejścia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego, podręczniki należy zwrócić.
 10. Wszystkie podręczniki powinny zostać zwrócone do biblioteki szkolnej najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. (odpowiedzialni wychowawcy)
 11. Rodzic (opiekun prawny dziecka podpisuje oświadczenie , że zapoznał się z poniższym regulaminem.