Program Profilaktyczno-Wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

MIEJSKIEJSZKOŁYPODSTAWOWEJNR7

1. Podstawy opracowania programu wychowawczo– profilaktycznego w tym podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe

(Dz.U. 2017 poz.60)

3. Ustawa z 7 września 1991r. O Systemie Oświaty (Dz.U. z 2016 poz.1943 z poz. zmianami)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz.356)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977)

6. Statut Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Knurowie

7. Diagnozaproblemówwychowawczychorazczynnikówzagrażającychprawidłowemu rozwojowi postaw społecznych

8. Diagnoza zainteresowań, zdolności i potencjału uczniów

9. Diagnoza woli rodziców w zakresie wychowania w tym szczególnie wartości w duchu, w których będą rozwijane właściwe postawy i zachowania uczniów

10. Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów

11. Diagnoza sytuacjiśrodowiskowej uczniów w tym sposobów spędzania wolnegoczasu, relacji w grupach rówieśniczych oraz innych czynników mających wpływ na sfery rozwojowe ucznia

12. Diagnoza potrzeb działań profilaktycznych skierowanych do rodziców

13. Diagnoza potrzeb działań profilaktycznych skierowanych do nauczycieli

14. Wnioski z realizacji programu wychowawczego i programu profilaktycznego w latach

2016/2017

2. WPROWADZENIE

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowychucznióworazpotrzebśrodowiska lokalnego.Obejmujewszystkiedziałania i treściocharakterzewychowawczymiprofilaktycznym,gdziewychowanierozumianejest jako proces wspomagania ucznia w rozwoju, oparty na indywidualnej osobowej relacji poszanowania godności obu stron, które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach: fizycznej, rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia, psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), która oznacza ponoszenie odpowiedzialnościza siebie iwspółodpowiedzialności za innych orazotaczający świat, społecznej, która oznacza konstruktywne pełnienie ról społecznych oraz duchowej oznaczającej posiadanie systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich.

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły obejmuje wszystkie działania wspomagającewychowankawradzeniusobieztrudnościami,którejednocześnieograniczają i likwidują czynniki ryzyka mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie. Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, by nie dochodziło do zakłócania procesów wychowawczych, które prowadzą do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu. Chcemy dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń, by w konsekwencji nauczyćuczniówodpowiedzialnościzawłasnewybory.Chcemyrozwijaćudzieciwięzi z grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności do grupy, kształtować komunikatywność, kreatywność i empatię, umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywaniaproblemów,uczyćodpowiedzialności,kształtującwśrodowiskuszkolnym normy ireguły sprzyjające zdrowemu życiuktóre jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia dysfunkcji.

Szkolny programwychowawczo- profilaktyczny określa sposóbrealizacjicelów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem :

– wyników ewaluacji wewnętrznej,

– wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

– ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017,

-wnioskówianalizzpracy zespołówzadaniowych,zespołówprzedmiotowych,zespołów

wychowawczych,

– uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców.

3. MISJASZKOŁY

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem jakie stawia przed sobą szkoła to łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualnemożliwościipotrzebyedukacyjneucznia.Najważniejszymcelemkształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

4. MODELABSOLWENTA Model absolwenta klas I-III

Absolwent klasy trzeciej szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w najbliższym

otoczeniu, domu, szkole. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w życiu codziennym. Lubi szkołęilubisięuczyć.Wkontaktachzinnymiludźmistosujepodstawowezasadyzwiązane z komunikowaniem się. Formułuje pytania i poszukuje odpowiedzi nanie.

 Jest odpowiedzialny.

Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.

 Jest prawy.

Stosujesiędonormobowiązującychwjegootoczeniu.Rozróżniazachowanianegatywne

i akceptowane.

 Jest otwarty.

Swobodnie współpracuje z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi. Przyjmuje uwagi i sugestie wzwiązkuzpopełnionymibłędami.Potrafizaplanowaćswojedziałania. Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku. Umie zaprezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Jest koleżeński i tolerancyjny.Nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, współdziała z innymi i akceptuje ich odmienność.

 Jest ciekawy świata.

Chętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy, dokonuje obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji. Jest rozważny. Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny.Potrafi je zastosować w swoich czynnościach.

 Dbaoswojezdrowie;znaistosujezasadyzdrowego,racjonalnegoodżywianiasię,higieny osobistej i aktywności fizycznej.

 Znaswojeprawaiobowiązkiwynikającezroliuczniaorazczłonkaszkolnejspołeczności,

rodziny i kraju ojczystego.

 Jest empatyczny; dostrzega i rozumie potrzebę niesienia pomocy słabszym i potrzebującym, ma świadomość, że jest częścią środowiska przyrodniczego i wie jak o nie dbać.

Model absolwenta klas IV-VIII

Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i uzdolnień cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent kończy szkołę:

– dobrze funkcjonuje w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole i w domu,

– jest pogodny, pozytywnie nastawiony do otoczenia, jednak nie bezkrytycznie,

-umiejętniekomunikujesięzinnymi,dostosowujesiędozachodzącychzmian,regułizasad które wyznaczają kierunek jego działania,

-umiejętnieszukasposobówradzeniasobiezzagrożeniamizwiązanymizposzukiwaniem własnej tożsamości oraz wzorców do naśladowania,

– jest twórczy, kreatywny i zdolny sterować swoim kształceniem w szkole i poza nią,

-potrafinawiązaćserdecznekontakty,odnosisięzszacunkiemdoinnych,jestsympatyczny,

tolerancyjny, empatyczny i ciekawy świata,

– jest otwarty na inne kultury, posiada umiejętności porozumiewania się w języku obcym,

-jestsamodzielny,potrafiwspółdziałaćwzespole,poszukujenowychrozwiązań,wymienia się doświadczeniami z innymi, potrafi porządkować i rozwiązywać problemy,

– potrafi współdziałać z innymi, jest wrażliwy na los potrzebujących, bierze na siebie odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne.

5. GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WYCHOWANIA

I PROFILAKTYKI

1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanierelacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia(rodzina, przyjaciele).

2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej

i etnicznej.

3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

4. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

5. Rozwijanieumiejętnościkrytycznegoilogicznegomyślenia,rozumowania,argumentowania

i wnioskowania.

6. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności.

7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

8. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.

9. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej

edukacji.

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

11. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

12. Zachęcaniedo zorganizowanego i świadomego samokształceniaopartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

13. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom takim jak: zdrowie, miłość, przyjaźń, rodzina,

wolność, sprawiedliwość, tolerancja, akceptacja, itp.

14. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.

15. Wychowaniedzieciimłodzieżywduchuakceptacjiiszacunkudladrugiego człowieka, kształtujepostawęszacunkudlaśrodowiskaprzyrodniczego,wtymupowszechniawiedzę o zasadachzrównoważonegorozwoju,motywujedodziałańna rzeczochronyśrodowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.

16. Nabywaniekompetencjispołecznychtakichjakkomunikacjaiwspółpracawgrupie,w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami.

17. Wrealizowanym procesiewychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami ważnymidlapamięcinarodowej,formamiupamiętnianiapostacii wydarzeńz przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

6. UCZESTNICY PROGRAMU

6.1 Dyrektor szkoły:

 stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole,

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzezaktywnedziałaniaprozdrowotne,dbaoprawidłowypoziompracywychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 inspirujenauczycielidopoprawyistniejącychlubwdrożenianowychrozwiązańwprocesie kształcenia,przyzastosowaniuinnowacyjnychdziałańprogramowych,organizacyjnychlub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

 stwarzawarunkidodziałaniawszkolelubplacówce:wolontariuszy,stowarzyszeńiinnych

organizacji,

 współpracuje z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, psychologiem oraz Samorządem

Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

6.2 Nauczyciele:

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,

 reagująnaobecnośćwszkoleosóbobcych,któreswoimzachowaniemstwarzajązagrożenie

dla ucznia,

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

 rozmawiajązuczniamiirodzicamiozachowaniuifrekwencjiorazpostępachwnaucena swoich zajęciach,

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowościowy ucznia.

6.3 Wychowawcy klas:

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

 rozpoznają indywidualne potrzeby ucznia,

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

 przygotowująsprawozdaniezrealizacjiplanupracywychowawczejiwnioskidodalszej

pracy,

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z planem wewnątrzszkolnym

i obowiązującymi zwyczajami i tradycjami szkoły,

 oceniają zachowania uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

 współpracujązinnyminauczycielami uczącymiwklasie,rodzicamiuczniów,pedagogami, psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i rodziców,

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom uczniów,

 współpracują z sądem, policją, innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych,

 sączłonkamizespołuwychowawcówiwykonujązadaniazleconeprzezprzewodniczącego zespołu.

6.4 Pedagodzy szkolni/ psycholog:

 diagnozują środowisko wychowawcze,

 zapewniają uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczna w odpowiednich formach,

stałej opieki,

 zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

 współpracujązrodzicamiuczniówwzakresiedziałańwychowawczychi profilaktycznych,

udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom uczniów,

 współpracują z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno –wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

6.5 Rodzice:

 współtworzą Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny,

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

 zasięgają informacji na temat sowich dzieci w szkole,

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

 dbają o właściwa formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

 Rada Rodziców w porozumieniu z Rada Pedagogiczną uchwala Szkolny Program

Wychowawczo – Profilaktyczny.

6.6 Samorząd Uczniowski:

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

 współpracuje z Radą Pedagogiczną,

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów i koleżanek,

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca je w tradycje,

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7 ZADANIA WYCHOWACZO – PROFILAKTYCZNE

SFERA FIZYCZNEGOROZWOJUUCZNIA – EDUKACJAZDROWOTNA

Działania wychowawcze

Działaniaedukacyjneskierowane

do całej społecznościszkolnej

Formy działań profilaktycznych

Wspomaganieuczniów

w rozwoju ukierunkowanena

osiągnięciepełnej dojrzałości

w sferze fizycznej – kształtowanie postawsprzyjającychzdrowiu.

Kształtowanienawyku dbania

o własne zdrowie, estetykę własną i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała i dbałość o schludny wygląd. Nabywanieumiejętnościzdrowego stylu życia. Umiejętne zagospodarowanieczasu wolnego – zajęcia z wychowawcą. Kształtowaniesprawnościfizycznej i odporności.Rozwijanienawyku uprawianiasportu i posiadanych predyspozycjido uprawiania dyscyplinsportowych.

Działaniainformacyjne: dostarczanie wiarygodnych informacjina temat warunków zdrowego życia.

Długofalowe wspieranieuczniów

w rozwojupoprzez:

 realizację zajęć z zakresu

edukacji zdrowotnej,

 prowadzeniepogadanek na godzinach wychowawczych zgodnie z treściami uwzględnionymiw podstawie programowej,

 organizacja wypoczynku

w czasie wolnym, konkursów

  

dotyczącychzdrowego stylu

życia,

 lekcje wychowania fizycznego,biologii, przyrody, informatyki,edukacji wczesnoszkolnej,historii

i społeczeństwa.

Rozwijaniepoczucia odpowiedzialnościza zdrowie swoich i innych.

Kształtowanieumiejętności interpersonalnych,w tym kształtowaniezdolnościradzenia sobie ze stresemi kontrolowania emocji.

Kształtowanieumiejętności podejmowaniadecyzji. Zachowaniezasad bezpiecznego

poruszaniasię po drogach i ulicach

(bezpiecznadroga do szkoły).

Rozwijanieumiejętności skutecznegodbania o własne zdrowie.

Spotkaniaze specjalistami.

Gazetki ścienne i ulotki.

Udział w ogólnopolskichakcjach

i konkursach.

Spotkaniaz higienistkąszkolną

i pedagogiem.

Ugruntowaniewiedzyz zakresu zdrowego odżywianiasię, uświadamianiekorzyści

z aktywności fizycznej.

Stosowanieprofilaktyki.

Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Kształtowanieprozdrowotnych wzorcówkonsumpcyjnych. Dbanie: o rozwój wiedzy

i umiejętnościzawodowych nauczycieli;o umiejętności dotyczące problematykizwiązanej z uzależnieniami.

Nabywanieumiejętnościopierania się naciskomotoczeniai bycia asertywnym(warsztaty edukacyjne).

Prowadzenieedukacji antyuzależnieniowej. Uświadamianiezagrożeń z przedwczesnejinicjacji.

Współpracaz instytucjami prowadzącymiprofilaktykę

w zakresie zdrowego odżywania (otyłość, cukrzyca). Przeciwdziałaniepaleniu papierosów(w tym e-papierosa) Uzależnienieod alkoholu

– propozycjespędzania wolnego czasu w ruchu, na sportowo bez alkoholu.

Godzinywychowawcze, spotkaniaz pedagogami

i psychologiem– filmy

o uzależnieniach.

Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc.

Spotkaniaz pielęgniarkaszkolną,

lekarzem, pedagogamii psychologiem. Zorganizowanieprelekcji dla

nauczycielii uczniówz zakresu uzależnień: „Smaki życia”. Podejmowaniedziałań ograniczającychzachowania konfliktowe,stresowe, presji grupy, realizacja zajęć:

„Wychowaniedo życia w rodzinie”.

Propagowanieidei programu profilaktyczno-edukacyjnego

„ZapobiegaćHIV i AIDS”. Konsultacjeze specjalistami. Filmedukacyjny.

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne

skierowanedo całej społeczności

szkolnej

Formy działań profilaktycznych

Przygotowanieuczniówdo aktywnegoi świadomego uczestnictwa w życiu społecznym oraz podejmowaniadziałań na rzecz środowiskaszkolnego

i lokalnego, w tym do podejmowaniadziałań wolontariatu.

Rozwijaniesamorządności uczniów, nauka zasad demokracji. Pełnienie różnych ról społecznych (klub, drużyna, wspólnota). Rozwijanieumiejętności komunikacyjnych:wyrażanie własnychopinii, przekonań, poglądów.

Rozwijanieświadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

Zajęcia i warsztatyspecjalistyczne (akademia,zajęcia dla rówieśników,wystąpienia publiczne).

Opieka nad Samorządem Uczniowskim. Organizacjaspotkań ze

znaczącymiludźmi i autorytetami.

Rozwijaniei umiejętności współdziałaniaw grupie społecznej,pokojowego rozwiązaniaproblemów

z zachowaniemzasad

komunikowaniasię.

Przestrzeganiezasad zdrowego współzawodnictwa. Prowadzenieprelekcji dla

rodziców: „BezpiecznyInternet –

kontrola rodzicielska.”

Spotkaniaz policjantem– skutki prawne związane z wystąpieniem różnych formagresji, w tym cyberprzemocy.

Zajęcia warsztatowez pedagogami szkolnymi,psychologiem, nauczycielamiwychowania fizycznego,zajęcia z informatyki. Organizowaniewycieczek szkolnychoraz imprez integrującychśrodowiskoszkolne.

Rozwijanie wrażliwościi poczucia odpowiedzialnościza relacje międzyludzkie.

Realizacja zajęć dydaktycznych z wychowawcąuczącychzasad współżycia w grupie. Podejmowaniedziałań na rzecz innych uczniów, organizacji, podejmowaniedziałań w ramach wolontariatu.

Organizowaniew ramach

zespołówklasowych

i pozaklasowychpomocy koleżeńskiejuczniommającym problemyz opanowaniem materiału.

Organizowaniezajęć dydaktyczno

– wyrównawczych

i specjalistycznych.

Prowadzeniezajęć z zakresu

prawa – poznanie praw

i obowiązkówwynikającychz roli ucznia, członka społeczności szkolnej, rodzinyi kraju.

Zajęcia warsztatowe

z psychologiem– rozwijanie empatii.

Prowadzeniedziennika

elektronicznego.

STREFAROWOJUPSYCHICZNEGO– WARTOŚCI,NORMY,WZORY ZACHOWAŃ

– KULTURA.

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne

skierowanedo całej społeczności

szkolnej

Formy działań profilaktycznych

Budowaniesystemu wartości

– integracja działań

wychowawczych

i profilaktycznychszkoły i rodziców.

Realizacja zajęć edukacyjnych

– kształtowaniegotowoścido uczestnictwa w kulturze, poszanowaniainnych kultur

i tradycji.

Prowadzenierozmówz uczniami o szkodliwościdziałania sekt

i tzw. nowych ruchówreligijnych.

Pomoc uczniomprzezywającym

kryzys.

Zajęcia realizowanepodczas zajęć na lekcjachjęzyka polskiego, historii i społeczeństwa,przyrody, geografii,informatyki, wychowaniado życia w rodzinie. Zajęcia z pedagogamiszkolnymi

i psychologiem.

Spotkaniaz autorytetami– dostarczenie wzorcówosobowych. Ankieta diagnozująca„Mój

system wartości”. Zapoznanieuczniów

z zastosowaniemprzez sekty technik zniewalaniaczłowieka i ich zasięgiem.

Realizacja zajęć w trakcie godzin wychowawczych.

Programyedukacyjne – telewizyjne,spektakleteatralne. Filmy edukacyjnei materiały. Gazetki edukacyjne. Organizowanieindywidualnych spotkań z pedagogamiszkolnymi i psychologiembądź innymi specjalistami.

Realizacja zajęć na lekcjach

religii.

Realizacja zajęć na temat asertywności.

Kształtowanieprawidłowego stosunkudo wartości i normoraz kultury zachowania.

Realizacja zajęć edukacyjnychna lekcjachz wychowawcą

– kształtowanieumiejętności odróżnianiadobra od zła. Nauka dobrych manier. Kształtowaniewrażliwości estetycznej poprzez kontakt

z dziełami literackimi,

z wytworami kultury, z dziełami architekturyi sztuk plastycznych należącychdo polskiego

i europejskiegodziedzictwa kulturowego.

Rozwijaniezainteresowańi pasji

Organizowaniewyjść na spotkania ze sztuką (teatr, filharmonia,itp.). Realizacja zajęć na lekcjach

języka polskiego, lekcjach

z wychowawcą– kształtowanie postawpowszechnie akceptowanych.

Organizacja wycieczekdo miejsc

pamięci narodowej. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Organizowaniespotkań

z pasjonatamii instytucjami

kultury prowadzącymizajęcia

 

uczniów– popularyzacja alternatywnychform spędzania wolnego czasu.

Rozwijanieszacunkudla kultury, historii narodu i dorobku narodowego.

Popularyzowaniewiedzy

i rozwijanieświadomościna temat zasad humanitaryzmu. Przeciwdziałanieobjawom dyskryminacji.

rozwijającezainteresowania i uzdolnieniauczniów.

Tworzenieokazji do publicznego wypowiadaniasię oraz słuchania innych i szanowania poglądów

– oglądaniedebat parlamentarnych,prowadzenie debat na zajęciach

organizowanychprzez nauczycieli

(np. wychowaniedo życia

w rodzinie).

Organizowaniekonkursów, przedstawieńuczniowskich. Realizacjina lekcji wychowawczych.

Spotkaniaz przedstawicielami instytucji współpracującychze szkołą.

Realizacja projektów edukacyjnychfinansowanych z funduszyUE.

Udział wAkcji Szlachetna

Paczka.

Gazetka informacyjna

PROFILATYKAZACHOWAŃRYZYKOWNYCH– BEZPIECZEŃSTWO

Poznawaniezasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjachżyciowych, kształtowaniewłaściwego zachowania się w sytuacji zagrożeniażycia i zdrowia oraz

w sytuacjachnadzwyczajnych, w tym poprzez zapewnienie bezpiecznychi higienicznych warunkównauki, wychowania

i opieki.

Poznanie prawi obowiązków ucznia – budowanieatmosfery otwartościi przyzwoleniana dyskusję.

Rozwijanieumiejętności

prowadzeniarozmowy

w sytuacjachkonfliktu – poznanie podstawnegocjacjii mediacji. Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnychsytuacjach. Dostarczenie wiedzyz zakresu prawa na temat postępowania

w sprawachnieletnich. Przeciwdziałanieryzykownym zachowaniomseksualnym. Propagowaniewiedzy na temat środkówuzależniającychoraz prawnychi moralnychskutków posiadania,zażywania

i rozprowadzaniaśrodków

psychoaktywnych.

Realizacja zajęć dydaktyczno

– wyrównawczychna zajęciach wychowania fizycznego (znajomośćzasad bezpieczeństwa podczas korzystaniaze sprzętu sportowego,podczas pobytu nad wodą).

Realizacja zajęć na lekcjach

historii i społeczeństwa– poznanie instytucji, do których należy się zwrócić w przypadku występowaniaprzemocyfizycznej lub psychicznej.

Organizacjaspotkań

z policjantem.

Konsultacjez pedagogami i psychologiem.

Realizacja zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa– zapoznanie zasad ostrzeganialudności

o zagrożeniach.

Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą.

  

Programyedukacyjne,

telewizyjne,spektakleteatralne. Filmy edukacyjne, materiały. Gazetki edukacyjne.

Kształtowanieumiejętności korzystaniaz technologii informacyjno– komunikacyjnej.

Uświadamianienegatywnego wpływu pracy przy komputerzena zdrowie i kontaktyspołeczne oraz niebezpieczeństwawynikające

z anonimowychkontaktów. Bezpieczneorganizowaniezajęć ruchowych(wf) i poruszania się po drogach.

Bezpiecznekorzystanieze

środkówkomunikacjipublicznej

– przeciwdziałaniei zapobieganie sytuacjomproblemowym. Rozwijanieświadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochronydanych osobowychoraz ograniczonego zaufaniado osób poznanych

w sieci.

Nauka obronyprzed naciskiem otoczenia.

Organizowanieprelekcji dla rodziców– uświadamianie zagrożeńpłynącychz internetu.

Realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego i informatyki. Rozmowy,pogadanki,zajęcia warsztatowe na temat uzależnień od internetu.

Zajęcia z wychowawcąna

lekcjachinformatyki,historii

i społeczeństwie– tematyka lekcji o zamieszczanie

i rozpowszechnianiuinformacji

w sieci.

Prowadzeniezajęć na temat asertywności.

Prowadzeniezajęć profilaktycznych– Co to jest stalking?

11. HARMONOGRAM – SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ (REALIZACJA TRESCI

PROGRAMOWYCH).

Organizacja zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla uczniów.

Zadania wychowawczo–

profilaktyczne

Sposób realizacji

Dokumentacja/ odpowiedzialni

za realizację zadań

Zdrowie – edukacja zdrowotna

Zapoznaniez podstawowymi zasadami o dbałość o zdrowie własne i innych, kreowanie środowiskasprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

Organizacjazajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

Rozmowyindywidualne. Projekcja filmówi prezentacja multimedialna.

Ankietowanie. Badania przesiewowe

i profilaktycznebadania lekarskie.

Ćwiczeniaśródlekcyjne w formie

zabawruchowych. Gimnastykakorekcyjna.

Nauczycieleprowadzącykoła zainteresowań,dzienniki zajęć i kół zainteresowań,

pedagodzyszkolni, psycholog/ dziennikspecjalistów, wychowawcyklas/ dzienniki lekcyjne,

nauczyciele koordynatorzy projektów/dokumentacja pedagoga,

pielęgniarka

szkolna/dokumentacjapielęgniarki

szkolnej.

 

Zajęcia z logopedii.

Kontrola prawidłowościnatężenia światła na korytarzachi w klasach. Pogadankao wpływie hałasu na zdrowie i psychikę.

Pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w mieście. Organizowaniewycieczek krajoznawczych,rekreacyjnych.

 

Zapoznaniez zasadami zdrowego, racjonalnegoodżywiania się , higieny osobistej i aktywności fizycznej, kształtowaniepostawy odpowiedzialnościza swoje zdrowie.

Instruktażedotyczące prawidłowegoodżywianiasię i prawidłowej higieny. Pogadanka w gabinecie pielęgniarkii na spotkaniach

z rodzicami.

Programprofilaktykipróchnicy.

Gazetki na korytarzachszkolnych

i klasach na temat zasad zdrowego

stylu życia.

Konkursyplastyczne.

Okresowe kontrole czystości – za

zgodą rodziców.

Kształtowanienawyku mycia rąk przed posiłkamii po toalecie. Realizacja działań promujących zdrowie.

Akcje propagującespożywanie zdrowej żywności.

Rozeznanieczy uczniowiezjadają drugie śniadanie.

Akcja „Warzywai owoce

w szkole”, „Szklanka mleka”. Posiłki dla uczniówz rodzin najuboższych.

Rozmowyi pogadankina temat kulturalnegospożywania posiłków.

Pielęgniarkaszkolna, nauczyciele organizatorzykonkursów, wychowawcyklas/ dzienniki zajęć wychowawcówi nauczycieli, dokumentacjapielęgniarki szkolnej, scenariuszeimprez

i konkursów.

Profilaktykazagrożeń.

Środki i substancje psychoaktywne– wyposażenie uczniówi rodzicówi nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach

i możliwościachszukania pomocy (narkomania,dopalacze, alkohol, nikotyna).

Gazetki ścienne.

Bieżące informowanierodziców

o widocznej zmianie

w zachowaniudziecka i podejrzeniach.

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele,pielęgniarka szkolna/dziennikizajęć pedagogówszkolnych

i psychologa,dokumentacja

pielęgniarki.

   

Kształtowaniepostaw społecznych

– relacje.

Zapoznaniez podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymiz roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodzinyi kraju.

Zapoznanieuczniówz Prawami

dziecka i ucznia.

Uświadamianieuczniomdo kogo należy się zwrócić po pomoc

w razie potrzeby.

Prowadzeniepogadanek na temat tolerancjii szacunkudla drugiego człowieka.

Propagowanieinformacji dotyczącychzasad dobrego wychowania. Egzekwowaniezasad

wynikającychze Statutu Szkoły WSO oraz KodeksuUcznia – uczniowieznają swoje prawa

i obowiązki.

Konsekwentnaocena zachowań w sytuacjach wymagających interwencji.

Dyrektor, nauczycieleklas, wychowawcy/dziennikilekcyjne, Kodeks prawi obowiązków ucznia, Wewnątrzszkolne Ocenianie,arkusze ocen.

Kształtowanieumiejętności komunikacyjnych,przestrzeganie obowiązującychreguł, dbałość

o język i kulturę wypowiadaniasię,

dobryklimat.

Uczniowieznają i stosują formy dobrego zachowaniasię. Organizowanieimprez kulturalnychz zachowaniem obowiązującychreguł.

Uczenie właściwychzachowań wobec osób agresywnychi obcych (negocjacje,żart, rozładowanie napięcia), treningi interpersonalne.

Wychowawcyklas, pedagodzy szkolni, psycholog/dzienniki lekcyjne, dzienniki pedagogów i psychologa.

Profilaktykazagrożeń.

Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie zachowańtakich jak agresja, przemoc psychiczna,, dyskryminacje,cyberprzemoc. Systematycznaedukacja uczniów w zakresie radzenia sobie

z własnymiemocjamioraz

w zakresie ochrony przed agresją. Respektowaniezbioru zasad przez uczniówobowiązującychw szkole

– pogadanki,dyskusje na lekcjach wychowawczych.

Zajęcia warsztatowe:„Nie dla agresji i przemocy w szkole”. Stała współpracapracowników

szkoły w zakresie zaobserwowania negatywnychzachowań uczniów– reagowanie na wszystkie

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy,pedagodzyszkolni, psycholog/dziennikilekcyjne, dzienniki pedagogów

i psychologa.

 

niepożądanezachowania.

Organizacjaspotkań

z policjantami– odpowiedzialność

prawna nieletnich.Kształtowanie pożądanychspołeczniepostaw wobec zagrożeńcywilnych: propagowanieinformacjio zagrożeniachcywilizacyjnych (terroryzm,choroby, głód) – jak sobie radzić

i gdzie szukać pomocy?

 

Bezpieczeństwo– profilaktyka

zachowańryzykownych.

Zapoznaniez podstawowymi zasadami bezpieczeństwaw różnych sytuacjach

Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza nią i zasadami

BHP na lekcjach.

Organizowaniepogadanek,zajęć warsztatowychdotyczących bezpieczeństwa.

Współpracaz ratownikami

medycznymi.

Zapoznanieuczniówz telefonami alarmowymii zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnictwo w pogadankach dotyczącychsamodzielności w wykonywaniuczynności samoobsługowychi pracy na lekcji.

Samodzielne korzystanie

z bibliotekiszkolnej – uczniowie poznają zasobyi zachęcanisą do czytania.

Samodzielne korzystaniaze stołówki szkolnej poprzez uczniów.

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, bibliotekarz/dziennikilekcyjne, alarmypróbne przeciwpożarowe, dokumentacjabibliotekarza.

Kształtowanieumiejętności porządkowaniai wykorzystywania informacjiz różnych źródeł, korzystaniez technologii informacyjno– komunikacyjnej, kształtowanieświadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerzena zdrowie i kontakty społeczne.

Nauczanie informatykiod klas I

– uświadamianiekonsekwencji. Korzystaniez różnych źródeł informacji – wykorzystanie projektów.

Prelekcje i pogadankidla rodzicówuczniów klas I-III. Dzień BezpiecznegoInternetu. Udział uczniów w różnych

Nauczyciele,pedagodzyszkolni, psycholog/dzienniki lekcyjne, dzienniki pedagogów

i psychologa.

 

konkursachdotyczących

profilaktyki uzależnieńod

internetu.

Indywidualnapraca z uczniem wybitnie uzdolnionym.

 

Profilaktykazagrożeń.

Kształtowaniepożądanych społeczniepostaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:omawianie zagrożeńzwiązanych

z cyberprzemocą,uświadamianie potrzebyochronydanych osobowych,spotkania

z policjantemanaliza

konsekwencjizachowańprzemocy w sieci, możliwość szukania pomocy), jak sobie radzić ze stalkingiem.

Współpracaz instytucjami udzielającymipomocy – diagnozowanieśrodowiska. Ochrona ofiar przemocy: rozmowyz uczniem, konsultacje z rodzicami,procedury

„NiebieskiejKarty”, uczestnictwo

nauczycieli w szkoleniach

z psychoterapeutąds. pomocy

rodzinie.

Policjanci,psychoterapeuci, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzyszkolni, psycholog/dziennikilekcyjne, dzienniki pedagogówszkolnych i psychologa.

Wartości, normy, wzory zachowań– kultura.

Kształtowanieposzanowaniadla tradycji i kultury własnego narodu,

a także poszanowanieinnych kultur. Kształtowaniepostaw wyrażających szacunekdla ludzie niezależnieod statusu materialnego,religii, wieku, poziomurozwojuintelektualnego oraz respektowanieich praw, podejmowaniedziałań w celu zapobieganiadyskryminacji.

Kultywowanietradycji

i obyczajówregionu, w którym funkcjonujeszkoła.

Uczniowiedokonują analizy postaw, wartości, norm społecznych,przekonań

i czynników, które na nie wpływają.

Uczniowie mają szacunekdo kultury i dorobkunarodowego – biorą udział w uroczystościach

o charakterzeszkolnym

i państwowym,uczestniczą w wycieczkachi lekcjach muzealnych,składają hołd pamięci poległym.

Uczniowierozwijają świadomość

na temat zasad humanitaryzmu.

Wychowawcy, nauczyciele/dziennikilekcyjne, kalendarz uroczystości szkolnych.

Profilaktykazagrożeń.

Przeciwdziałanieobjawom

dyskryminacji– dostosowanie

warunkównauki, opieki i

Wychowawcy,nauczyciele,

pedagodzyszkolni, psycholog/dziennikilekcyjne,

wychowaniado potencjalnych obszarówdyskryminacjipoprzez organizacjępogadanek.

Przedstawienia,filmy edukacyjne.

dzienniki pedagogówszkolnych

i psychologa.

Organizacja działań wychowawczo – profilaktycznych dla rodziców.

Zadania

Formy realizacji

Informowanierodzicówo podejmowanych działaniach wychowawczo– profilaktycznych.

Zapoznanierodzicówz programemwychowawczo

– profilaktycznym.

Dni otwarte szkoły – kierowanieinformacjido

rodziców

Przekazywaniena bieżąco informacji

o realizowanychprogramachwychowawczo – profilaktycznychza pomocą elektronicznego dziennika, pocztyelektronicznej,stronyinternetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

Informowanierodzicówo funkcjonowaniudziecka

w szkole.

Przekazywaniena bieżąco informacjio sukcesach, trudnościachi problemachuczniówza pomocą dziennika elektronicznego,zebrań klasowych

i rozmówindywidualnych.

Rozmowyindywidualnez pedagogamiszkolnymi

i psychologiem,dyrektoremszkoły, nauczycielami

i wychowawcami.

Pisemne informacjena temat niskiej frekwencji. Współpracaz Radą Rodzicóww zakresie pomocy materialnej dla uczniówpotrzebującychwsparcia, dożywienia,dofinansowaniawycieczek.

Przekazywaniewiedzyna temat problemów

wychowaniai profilaktyki.

Organizowaniespotkań, warsztatówdla rodzicówze specjalistamint. uzależnieńod dopalaczy,internetu, zachowańagresywnych,kontroli rodzicielskiej, zaspokajaniepotrzeb dziecka,itp.

Doskonalenieumiejętnościrodzicóww zakresie informacjijak powinni zachować się w sytuacjach wymagającychinterwencji.

Indywidualnekonsultacjez wychowawcą,

pedagogamiszkolnymi,psychologiem.

Organizacja działań wychowawczo – profilaktycznych dla nauczycieli.

Zadania

Formy realizacji

Organizacjadoskonaleniazawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia.

Dostarczenienauczycielominformacjio dostępnych formachdoskonaleniazawodowegopoza szkołą.

Organizacja wewnątrzszkolnegodoskonalenia.

Doskonaleniekompetencjinauczycielii wychowawcóww zakresie profilaktyki używania niebezpiecznychśrodkówi substancji

Organizowanieszkoleniowychrad pedagogicznych. Uzyskiwanie wiedzy na temat normrozwojowych

psychoaktywnych.

i zaburzeńzdrowia psychicznego wieku

rozwojowego.

Propagowanieliteraturyna temat profilaktyki w

szkole.

Udostępnianiemateriałówszkoleniowych.

Gromadzenieliteraturyna temat szkolnej profilaktyki.

8. Sposoby ewaluacji programu

– wnioski z ewaluacji wewnętrznej,

– wnioski z monitorowania działań wychowawczo- profilaktycznych,

– wnioski z analizy opinii uczniów i rodziców,

-wnioskizanalizywywiadówzróżnymipodmiotaminatematpotrzebprofilaktycznych, zagrożeń i kierunków działań,

-wnioskizdiagnozyfunkcjonalnejprzeprowadzonejwśróduczniówwzakresiewybranych

obszarów wynikających z rozpoznania na podstawie zasad udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– wnioski z analizy efektów działalności wychowawczej i profilaktycznej.