PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

 MIEJSKIEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  7 

W  KNUROWIE

 ROK SZKOLNY 2023/2024

 

I. Podstawy opracowania programu wychowawczo – profilaktycznego w tym podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz.U. z 2020poz.910)
 2. Ustawa z 7 września 1991r. O Systemie Oświaty(Dz. U. z 2020 poz.1327 z póź.. zm.).
 3. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.poz.487 ze zm.).
 4. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii(tekst jedn. Dz.U z 2019r. poz.852 ze zm.).
 5. Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
  i wyrobów tytoniowych( tekst jed. Dz. U. z 2018 r.poz.1446 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówka systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018 poz.214)
 7. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r.(Dz. U. z 1991nr120, poz. 526).
 8. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
 9. „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych- tryb pełny stacjonarny”- zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczący pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.
 10. Statut Szkoły.

 

II. Wprowadzenie

       Program wychowawczo- profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska  lokalnego. Obejmuje wszystkie działania i treści
o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

 

Wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia w rozwoju, oparty na indywidualnej osobowej relacji poszanowania godności obu stron, które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach: fizycznej, rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia, psychicznej(emocjonalnej
intelektualnej), która oznacza ponoszenie odpowiedzialności za siebie
i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat, społecznej, która oznacza konstruktywne pełnienie ról społecznych oraz duchowej oznaczającej posiadanie systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich.

 

Art.1 pkt.3 Ustawy Prawo Oświatowe

 

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:

 

– Wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

– Ograniczenie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój
i dezorganizują zdrowy styl życia;

– Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

 

Ze względu na specyfikę podejmowanych działań w stosunku do konkretnego ucznia, profilaktykę w szkole będzie się podejmować  na trzech poziomach:

 

Profilaktyka pierwszorzędowa:

–  nadawca- nauczyciel

–  odbiorca -uczeń, grupa, zespół

Podejmowane działania profilaktyczne uprzedzają problem, realizują wszyscy nauczyciele
w stosunku do ogółu uczniów;

 

Profilaktyka drugorzędowa:

–  nadawca –  nauczyciel, pedagog, psycholog, higienistka, inspektor BHP

– odbiorca –uczeń, zespół z grupy ryzyka lub po inicjacji zachowań  destrukcyjnych

Działania naprawcze gdy ujawniły się przypadki wystąpienia zachowań ryzykownych lub  uczeń(grupa) jest świadkiem lub przebywa w środowisku zachowań ryzykownych.

 

Profilaktyka trzeciorzędowa

– nadawca -instytucja specjalistyczna

– odbiorca- uczeń wymagający pomocy w formie resocjalizacji, rehabilitacji, leczenia

Gdy występują zdiagnozowane zburzenia w zachowaniu, czyny o charakterze przestępczym włóczęgostwo, wagary, alkoholizm, narkomania, inne uzależnienia.

 

Program wychowawczo profilaktyczny realizują wszyscy nauczyciele, na zajęciach edukacyjnych, wychowawcy na godzinie wychowawczej, nauczyciele dyżurujący, pracownicy administracyjni.

 

III. MISJA SZKOŁY

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Najważniejszym celem kształcenia  jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego , przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako norm w społeczeństwie , kształtowanie postaw patriotycznych i budowania pozytywnego obrazu szkoły. Misją szkoły jest również przeciwdziałanie  pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie i innych. Troska o bezpieczeństwo uczniów , nauczycieli i rodziców.

 

 IV. MODEL ABSOLWENTA

 Model absolwenta klas   I-III

Absolwent klasy trzeciej szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w najbliższym otoczeniu, domu, szkole. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w życiu codziennym. Lubi szkołę i lubi się uczyć. W kontaktach z innymi ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się. Formułuje  pytania  i  poszukuje  odpowiedzi  na  nie.

 • Jest odpowiedzialny

Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi  odstąpić od działania przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.

 • Jest prawy

Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowania negatywne i akceptowane.

 • Jest otwarty

Swobodnie współpracuje z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi. Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami. Potrafi zaplanować swoje działania. Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku. Umie zaprezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Jest koleżeński i tolerancyjny. Nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, współdziała z innymi i akceptuje ich odmienność.

 • Jest ciekawy świata

Chętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy, dokonuje obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.

 • Dba o swoje zdrowie

Zna i stosuje zasady zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej.

 • Jest rozważny. Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je zastosować
  w swoich czynnościach.
 • Zna swoje prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju ojczystego.
 • Jest empatyczny; dostrzega i rozumie potrzebę niesienia pomocy słabszym i potrzebującym,

ma świadomość, że jest częścią środowiska przyrodniczego i wie jak o nie dbać.

 

Model  absolwenta  klas   IV-VIII

Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i uzdolnień cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent, który  kończy szkołę :

– dobrze funkcjonuje w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole i w domu,

-jest pogodny, pozytywnie nastawiony do otoczenia, jednak nie bezkrytycznie,

-umiejętnie komunikuje się z innymi, dostosowuje się do zachodzących zmian, reguł i zasad które wyznaczają kierunek jego działania,

-umiejętnie szuka sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z poszukiwaniem własnej tożsamości oraz wzorców do naśladowania,

-jest twórczy, kreatywny i zdolny sterować swoim kształceniem w szkole i poza nią,

-potrafi nawiązać serdeczne kontakty, odnosi się z szacunkiem do innych, jest sympatyczny, tolerancyjny, empatyczny i ciekawy świata,

-jest otwarty na inne kultury, posiada umiejętności porozumiewania się w języku obcym,

-jest samodzielny, potrafi współdziałać w zespole, poszukuje nowych rozwiązań, wymienia się doświadczeniami z innymi, potrafi porządkować i rozwiązywać problemy,

– potrafi współdziałać z innymi, jest wrażliwy na los potrzebujących, bierze na siebie odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne.

 

V. GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 

 1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.
 3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godnościinnych osób.
 4. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
 5. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.
 6. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności.
 7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
 8. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.
 9. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.
 10. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.
 11. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.
 12. Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.
 13. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom takim jak: zdrowie, miłość, przyjaźń, rodzina, wolność, sprawiedliwość, tolerancja, akceptacja, itp.
 14. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
 15. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.
 16. Nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami.
 17. W realizowanym procesie -wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

 

VI. UCZESTNICY PROGRAMU

 • Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
 • współpracuje z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, psychologiem oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 

 • Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowościowy ucznia.

 

 • Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby ucznia,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z planem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami i tradycjami szkoły,
 • oceniają zachowania uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogami, psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom uczniów,
 • współpracują z sądem, policją, innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu.

 

 • Pedagodzy szkolni/ psycholog:
 • diagnozują środowisko wychowawcze,
 • zapewniają uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczna w odpowiednich formach,
 • współpracują z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracują z rodzicami uczniów w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracują z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 

 • Rodzice:
 • współtworzą Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny.

 

 • Samorząd Uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów i koleżanek,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca je w tradycje,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

VII. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY: 

Do opracowania diagnozy środowiska szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 wykorzystano:

A) Wyniki przeprowadzonych badań:

 1. ankieta skierowana do uczniów klas IV-VII mająca na celu zbadanie potrzeb i niepokojów po powrocie do szkoły z długotrwałego nauczania zdalnego
 2. ankieta skierowana do rodziców uczniów klas IV-VII dotycząca wsparcia i potrzeb
  w związku z zdalnym nauczaniem
 3. warsztaty w klasach III, celem sprawdzenie integracji klasy, wzajemnej tolerancji
  i kontaktów rówieśniczych, stanu emocjonalnego po zdalnym nauczaniu

 

B) Coroczna diagnoza monitorująca zagrożenia używania substancji psychotropowych, psychoaktywnych oraz innych substancji uzależniających została przeprowadzona na spotkaniu zespołu wychowawczego, protokołów zespołów klasowych, analizy dokumentacji pedagoga, psychologa, obserwacji środowiska szkolnego oraz po przeprowadzonych warsztatach. Uzależnienia w naszej szkole (brak jakichkolwiek sygnałów) nie stanowią problemu, dlatego zespół postanowił utrzymać dotychczasowe podejmowane działania profilaktyczne:

 

 1. Wychowawcy w każdym nowym roku szkolnym będą przeprowadzać lekcje wychowawcze na temat szkodliwości substancji niebezpiecznych dla zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem napojów energetycznych i szkodliwości palenia papierosów.
 2. Kontynuować organizację warsztatów i spotkań dla rodziców i uczniów, takich jak Archipelag Skarbów, Zresetuj się, Debata, Smak życia czyli debata o dopalaczach, Dzień zdrowia i urody oraz poszukiwanie nowych ciekawych propozycji
 3. W dalszym ciągu planować w ramach lekcji wychowawczych tematy związane z budowaniem własnej wartości, asertywności oraz umiejętności odmawiania spożywania substancji szkodliwych dla zdrowia oraz dbałości o zdrowie psychiczne( formy pomocy).

C)  Analizę dokumentacji: pedagoga, psychologa, wychowawców, analizę osiągnięć. dokumentację z indywidualnych  rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami, wnioski
z obserwacji (zachowania podczas zdalnego nauczania,  zachowania w szkole – przerwy, lekcje), realizowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, współpracy z instytucjami.

 

Czynniki ryzyka – zdiagnozowane trudności w osiąganych zakładanych celach wychowania
i profilaktyki

– poniżanie słowne i psychiczne (dokuczanie,  wyśmiewanie, poniżanie, obmawianie, zastraszanie, popychanie, uderzanie),

– używanie wulgarnego języka,

– lęk przed szkołą po zdalnym nauczaniu (strach przed rówieśnikami, wymaganiami nauczycieli),

– brak motywacji do nauki i wywiązywania się ze szkolnych obowiązków,

– niszczenie mienia szkoły,

– brak reakcji uczniów na niewłaściwe zachowania rówieśników,

– korzystanie z telefonów mimo wprowadzonego zakazu,

– co raz częściej pojawiające się problemy wychowawcze w klasach młodszych,

– wzrost rodzin niepełnych,

– brak współpracy rodziców ze szkołą.

 

Czynniki chroniące – mocne strony

– brak sygnałów problemu uzależnień,

– poczucie bezpieczeństwa,

– akceptacja odmienności przez uczniów,

– przyjazna atmosfera w szkole,

– angażowanie się uczniów w działania na rzecz szkoły i środowiska,

– zaufanie uczniów do wychowawców , nauczycieli, pedagoga, psychologa,

– dobra integracja w większości klasach,

– współpraca z instytucjami.

Celem interwencji profilaktycznej jest oddziaływanie zarówno na czynniki ryzyka jak i na czynniki chroniące. Działania profilaktyczne podejmowane w szkole skierowane są na czynniki ryzyka zarówno w samej szkole jak i w jej otoczeniu społecznym. W stosunku do ogółu uczniów realizowana jest profilaktyka pierwszorzędowa – uprzedzająca przez wszystkich nauczycieli szkoły.

 

Wnioski do pracy na rok szkolny 2021/2022

 1. Monitorować i kontynuować działania profilaktyczne wobec problemu uzależnień wśród uczniów.
 2. Promować zdrowy styl życia.
 3. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa Covid 19 i udzielać rzetelnej informacji na temat epidemii.
 4. Monitorować zdrowie psychiczne uczniów.
 5. Promować właściwe postawy uczniów.
 6. Promować postawy patriotyczne i obywatelskie.
 7. Motywować uczniów do nauki i korzystania z różnych form pomocy.
 8. W sposób ciekawy prowadzić godz. do dyspozycji wychowawcy.

 

 

 

 

 

 1. ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

 

 

SFERA FIZYCZNEGO ROZWOJU UCZNIA – EDUKACJA ZDROWOTNA

 

Działania wychowawczeDziałania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnejFormy działań profilaktycznych
Wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowane na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej – kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.

 

Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie, estetykę własną i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała i dbałość o schludny wygląd.

Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego
– zajęcia z wychowawcą.

Kształtowanie sprawności fizycznej i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu i posiadanych predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych.

Działania informacyjne: dostarczanie wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia.

Długofalowe wspieranie uczniów w rozwoju poprzez:

realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej,

prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych zgodnie z treściami uwzględnionymi w podstawie programowej,

organizacja wypoczynku w czasie wolnym, konkursów dotyczących zdrowego stylu życia

(lekcje wychowania fizycznego, biologii, przyrody, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, historia i społeczeństwo).

 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoich i innych.Kształtowanie umiejętności  interpersonalnych w tym kształtowanie zdolności radzenia sobie ze stresem i kontrolowania emocji.

Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach (bezpieczna droga do i ze szkoły).

Rozwijanie umiejętności skutecznego dbania o własne zdrowie.

Spotkania ze specjalistami.

Gazetki ścienne i ulotki.

Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach.

Spotkania  pedagogiem.

Ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się, uświadamianie korzyści z aktywności fizycznej. Stosowanie profilaktyki.Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

Kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych.

Dbanie: o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli; o umiejętności dotyczące problematyki związanej z uzależnieniami.

Nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia i bycia asertywnym (warsztaty edukacyjne).

Prowadzenie edukacji                 antyuzależnieniowej.

Uświadamianie zagrożeń z przedwczesnej inicjacji.

Współpraca  z instytucjami prowadzącymi profilaktykę w zakresie zdrowego odzywania (otyłość, cukrzyca). Przeciwdziałanie paleniu papierów (w tym e-papierosa)

Uzależnienie od alkoholu – propozycje spędzania wolnego czasu w ruchu, na sportowo bez alkoholu.

Godziny wychowawcze, spotkania z pedagogami i psychologiem – filmy o uzależnieniach.

Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc.

Zorganizowanie prelekcji dla nauczycieli i uczniów z zakresu uzależnień.

Podejmowanie działań ograniczających zachowania konfliktowe, stresowe, presji grupy, realizacja zajęć: „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Konsultacje ze specjalistami.

Film edukacyjny. Warsztaty.

 

 

 

 

Działania wychowawczeDziałania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnejFormy działań profilaktycznych
Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym oraz podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do podejmowania działań wolontariatu.

 

Rozwijanie samorządności uczniów, nauka zasad demokracji.

Pełnienie różnych ról społecznych (klub, drużyna, wspólnota).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań, poglądów.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

 

Zajęcia i warsztaty specjalistyczne (akademia, zajęcia dla rówieśników, wystąpienia publiczne).

Opieka nad samorządem uczniowskim.

Organizacja spotkań ze znanymi ludźmi i autorytetami.

 

Rozwijanie i umiejętności współdziałania w grupie społecznej, pokojowego rozwiązania problemów  z zachowaniem zasad komunikowania się.

 

Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa. Prowadzenie prelekcji dla rodziców: „Bezpieczny Internet – kontrola rodzicielska.”

 

Spotkania z policjantem – skutki prawne związane z wystąpieniem różnych form agresji, w tym cyberprzemocy.

Zajęcia warsztatowe z pedagogami szkolnymi, psychologiem, nauczycielami wychowania fizycznego, zajęcia z Informatyki.

Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko szkolne.

 

 

Rozwijanie wrażliwości i poczucia odpowiedzialności za relacje międzyludzkie.Realizacja zajęć dydaktycznych
z wychowawcą uczących zasad współżycia w grupie.

Podejmowanie działań na rzecz innych uczniów, organizacji, podejmowanie działań w ramach wolontariatu.

Organizowanie w ramach zespołów klasowych
i pozaklasowych pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału.

Organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
i specjalistycznych.

Prowadzenie zajęć z zakresu prawa – poznanie praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju.

Zajęcia warsztatowe z psychologiem – rozwijanie empatii.

Prowadzenie dziennika elektronicznego.

 

 

SFERA ROWOJU PSYCHICZNEGO – WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ
– KULTURA

 

Działania wychowawczeDziałania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnejFormy działań profilaktycznychBudowanie systemu wartości
– integracja działań wychowawczych
i profilaktycznych szkoły
i rodziców.

 

Realizacja zajęć edukacyjnych
– kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur
i tradycji.

Prowadzenie rozmów z uczniami o szkodliwości działania sekt
i tzw. nowych ruchów religijnych.

 

Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.

 

 

 

 

Stan epidemii –  jak radzić sobie z izolacją, profilaktyka i  działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów

 

Zajęcia realizowane podczas zajęć na lekcjach języka polskiego, historii i społeczeństwa, przyrody, geografii, informatyki, wychowania do życia w rodzinie.

Zajęcia z pedagogiem
i psychologiem.

Spotkania z autorytetami – dostarczenie wzorców osobowych.

Ankieta diagnozująca

Zapoznanie uczniów
z zastosowaniem przez sekty technik zniewalania człowieka
i ich zasięgiem.

Realizacja zajęć w trakcie godzin wychowawczych.

Programy edukacyjne
– telewizyjne, spektakle teatralne.

Filmy edukacyjne i materiały.

Gazetki edukacyjne.

Organizowanie indywidualnych spotkań z pedagogami szkolnymi
i psychologiem bądź innymi specjalistami. Warsztaty.

Realizacja zajęć na lekcjach religii.

Realizacja zajęć na temat asertywności.

 

Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania.

 

Realizacja zajęć edukacyjnych na lekcjach z wychowawcą – kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła.

Nauka dobrych manier.

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt
z dziełami literackimi,
z wytworami kultury, z dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego
i europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów – popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku narodowego.

Popularyzowanie wiedzy
i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.

Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji.

 

Organizowanie wyjść na spotkania ze sztuką (teatr, filharmonia, itp.).

Realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego, lekcjach
z wychowawcą – kształtowanie postaw powszechnie akceptowanych.

Organizacja wycieczek do miejsc pamięci narodowej.

Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

Organizowanie spotkań
z pasjonatami i instytucjami kultury prowadzącymi zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia uczniów.

Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania się oraz słuchania innych i szanowania poglądów – oglądanie debat parlamentarnych, prowadzenie debat na zajęciach organizowanych przez nauczycieli (np. wychowanie do życia
w rodzinie).

Organizowanie konkursów, przedstawień uczniowskich.

Realizacji na lekcji wychowawczych.

Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą.

Udział w  Akcji Szlachetna Paczka.

Gazetka informacyjna

 

 

PROFILATYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH – BEZPIECZEŃSTWO

 

Poznawanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz
w sytuacjach nadzwyczajnych
w tym poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki.

 

 

 

Poznanie praw i obowiązków ucznia – budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy
w sytuacjach konfliktu – poznanie podstaw negocjacji i mediacji.

Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat postępowania
w sprawach nieletnich.

Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

Propagowanie wiedzy na temat środków uzależniających oraz prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania
i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

Realizacja zajęć wychowawczo – dydaktycznych na zajęciach
z wychowania fizycznego (znajomość zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu sportowego, podczas pobytu nad wodą).

 

Poznanie instytucji, do których należy się zwrócić w przypadku występowania przemocy fizycznej lub psychicznej.

Organizacja spotkań
z policjantem.

Konsultacje z pedagogami
i psychologiem.

Realizacja zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa – zapoznanie zasad ostrzegania ludności
o zagrożeniach.

Realizacja zajęć na zajęciach
z wychowawcą.

Programy edukacyjne, telewizyjne, spektakle teatralne.

Filmy edukacyjne, materiały.

Gazetki edukacyjne.

Kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej.Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikające
z anonimowych kontaktów.

Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych (wf) i poruszania się po drogach.

Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej – przeciwdziałanie i zapobieganie sytuacjom problemowym.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania  do osób poznanych w sieci.

Nauka obrony przed naciskiem otoczenia.

Organizowanie prelekcji dla rodziców – uświadamianie zagrożeń płynących z Internetu.

Realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego i informatyki.

Rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat uzależnień od Internetu.

Zajęcia z wychowawcą na lekcjach informatyki, historii
i społeczeństwie – tematyka lekcji o zamieszczanie
i rozpowszechnianiu informacji
w sieci.

Prowadzenie zajęć na temat asertywności.

Prowadzenie zajęć profilaktycznych – Co to jest stalking?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM – SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

(REALIZACJA TREŚCI PROGRAMOWYCH)

 

Organizacja zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla uczniów:

 

Zadania wychowawczo
– profilaktyczne
Sposób realizacjiDokumentacja / odpowiedzialni za realizację zadań
 

Zdrowie – edukacja zdrowotna

 

1.       Zapoznanie z podstawowymi zasadami o dbałość o zdrowie własne i innych, kreowanie środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

 

Organizacja zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych.

Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

Rozmowy indywidualne.

Projekcja filmów i prezentacja multimedialna.

Ankietowanie.

Ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych.

Gimnastyka korekcyjna.

Zajęcia z logopedii.

Kontrola prawidłowości natężenia światła na korytarzach i w klasach.

Pogadanka o wpływie hałasu na zdrowie i psychikę.

1.       Pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w mieście.

Organizowanie wycieczek krajoznawczych, rekreacyjnych.

 

 

Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań, dzienniki zajęć
i kół zainteresowań,

pedagodzy szkolni, psycholog/ dziennik specjalistów,

wychowawcy klas/ dzienniki lekcyjne,

nauczyciele koordynatorzy projektów/dokumentacja pedagoga,

 

2.       2.Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowieInstruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się
i prawidłowej higieny.

Program profilaktyki próchnicy.

Gazetki na korytarzach szkolnych i klasach na temat zasad zdrowego stylu życia.

Konkursy plastyczne.

Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po toalecie.

Realizacja działań promujących zdrowie.

Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności.

Rozeznanie czy uczniowie zjadają drugie śniadanie.

Akcja „Warzywa i owoce
w szkole”, „Szklanka mleka”.

Posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych.

Rozmowy i pogadanki na temat kulturalnego spożywania

posiłków.

Nauczyciele organizatorzy konkursów, wychowawcy klas/ dzienniki zajęć wychowawców
i nauczycieli,  scenariusze imprez
i konkursów.3.       Profilaktyka zagrożeń.Środki i substancje psychoaktywne – wyposażenie uczniów i rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach
i możliwościach szukania pomocy (narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna).

Gazetki ścienne.

Bieżące informowanie rodziców
o widocznej zmianie
w zachowaniu dziecka
i podejrzeniach.

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, dziennik zajęć pedagog i psychologa szkolnego, warsztaty, diagnoza

Kształtowanie postaw społecznych – relacje.

1.       Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju.

 

 

Zapoznanie uczniów z Prawami dziecka i ucznia.

Uświadamianie uczniom do kogo należy się zwrócić po pomoc
w razie potrzeby.

Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

Odbudowywanie i umacnianie u uczniów prawidłowych relacji w grupie klasowej.

Propagowanie informacji dotyczących zasad dobrego wychowania.

Egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu Szkoły WSO oraz Kodeksu Ucznia – uczniowie znają swoje prawa
i obowiązki.

Konsekwentna ocena zachowań
w sytuacjach wymagających interwencji.

 

 

Dyrektor, nauczyciele klas, wychowawcy, pedagog. psycholog

2.       Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, przestrzeganie obowiązujących reguł, dbałość
o język i kulturę wypowiadania się, dobry klimat.

Uczniowie znają i stosują formy dobrego zachowania się.

Organizowanie imprez kulturalnych z zachowaniem obowiązujących reguł.

Uczenie właściwych zachowań wobec osób agresywnych i obcych (negocjacje, żart, rozładowanie napięcia), treningi interpersonalne.

Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, psycholog/dzienniki lekcyjne, dzienniki pedagogów
i psychologa.3.       Profilaktyka zagrożeń.

Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie zachowań takich jak agresja, przemoc psychiczna, dyskryminacje, cyberprzemoc.

Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie
z własnymi emocjami oraz
w zakresie ochrony przed agresją.

Respektowanie zbioru zasad przez uczniów obowiązujących w szkole – pogadanki, dyskusje na lekcjach wychowawczych.

Zajęcia warsztatowe

Stała współpraca pracowników szkoły w zakresie zaobserwowania negatywnych zachowań uczniów – reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania.

Organizacja spotkań
z policjantami – odpowiedzialność prawna nieletnich.

Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilnych: propagowanie informacji o zagrożeniach cywilizacyjnych (terroryzm, epidemie choroby, głód) – jak sobie radzić
i gdzie szukać pomocy?

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholog/dzienniki lekcyjne, dzienniki pedagogów
i psychologa, specjaliści

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych.

 

1.       Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach

 

 

 

Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza nią i zasadami BHP na lekcjach.

Organizowanie pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

Współpraca z ratownikami medycznymi.

Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi i zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności
w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

Samodzielne korzystanie
z biblioteki szkolnej – uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytania.

Samodzielne korzystania ze stołówki szkolnej poprzez uczniów.

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, bibliotekarz/dzienniki lekcyjne, alarmy próbne przeciwpożarowe, dokumentacja bibliotekarza.

 

2.       Kształtowanie umiejętności porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnej, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne.Nauczanie informatyki od klas I
– umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji – wykorzystanie projektów.

 

Prelekcje i pogadanki dla rodziców uczniów klas I-III.

Dzień Bezpiecznego Internetu.

Udział uczniów w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnień od Internetu.

Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym.Nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholog/ dzienniki lekcyjne, dzienniki pedagogów
i psychologa.3.       Profilaktyka zagrożeń.Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych: omawianie zagrożeń związanych
z cyberprzemocą, uświadamianie potrzeby ochrony danych osobowych, spotkania
z policjantem analiza konsekwencji zachowań przemocy w sieci, możliwość szukania pomocy), jak sobie radzić ze stalkingiem.

Współpraca  z instytucjami udzielającymi pomocy – diagnozowanie środowiska.

Ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje
z rodzicami, procedury „Niebieskiej Karty”, uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach
z psychoterapeutą ds. pomocy rodzinie.Policjanci, psychoterapeuci, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholog/dzienniki lekcyjne, dzienniki pedagogów szkolnych
i psychologa.

Wartości, normy, wzory zachowań – kultura.

 

1.       Kształtowanie poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu,
a także poszanowanie innych kultur.

2.       Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzie niezależnie od statusu materialnego, religii, wieku, poziomu rozwoju intelektualnego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

 

 

 

 

Kultywowanie tradycji
i obyczajów regionu, w którym funkcjonuje szkoła.

Uczniowie dokonują analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań
i czynników, które na nie wpływają.

Uczniowie mają szacunek do kultury i dorobku narodowego
– biorą udział w uroczystościach
o charakterze szkolnym
i państwowym, uczestniczą
w wycieczkach i lekcjach muzealnych, składają hołd pamięci poległym.

Uczniowie rozwijają świadomość na temat zasad humanitaryzmu.

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele/dzienniki lekcyjne, kalendarz uroczystości szkolnych.

3.       Profilaktyka zagrożeń.Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki
i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji poprzez organizację pogadanek.

 

1.       Przedstawienia, filmy edukacyjne.

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholog/dzienniki lekcyjne, dzienniki pedagogów szkolnych
i psychologa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja działań wychowawczo – profilaktycznych dla rodziców:

 

ZadaniaFormy realizacji
Informowanie rodziców o podejmowanych działaniach wychowawczo – profilaktycznych.Zapoznanie rodziców z programem

wychowawczo – profilaktycznym.

Dni otwarte szkoły – kierowanie informacji do rodziców

Przekazywanie na bieżąco informacji
o realizowanych programach wychowawczo – profilaktycznych za pomocą elektronicznego dziennika, poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

Działania profilaktyczne związane ze stanem epidemii.

Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka
w szkole.
Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, zebrań klasowych
i rozmów indywidualnych.

Rozmowy indywidualne z pedagogami szkolnymi
i psychologiem, dyrektorem szkoły, nauczycielami
i wychowawcami.

Pisemne informacje na temat niskiej frekwencji.

Współpraca z Radą Rodziców w zakresie pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących wsparcia, dożywienia, dofinansowania wycieczek.Przekazywanie wiedzy na temat problemów wychowania i profilaktyki.Organizowanie spotkań, warsztatów dla rodziców
ze specjalistami na temat uzależnień od dopalaczy, Internetu, zachowań agresywnych, kontroli rodzicielskiej, zaspokajanie potrzeb dziecka, itp.

Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie informacji jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji.

Indywidualne konsultacje z wychowawcą, pedagogami szkolnymi, psychologiem.

 

 

Organizacja działań wychowawczo – profilaktycznych dla nauczycieli:

 

ZadaniaFormy realizacji
Organizacja doskonalenia zawodowego
– kursy, warsztaty, szkolenia
Dostarczenie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia zawodowego poza szkołą.
Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia.

 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji psychoaktywnych.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej
w sytuacjach kryzysowych
(rozprzestrzenianie COVID 19)

 

Organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych.

 

Uzyskiwanie wiedzy na temat norm rozwojowych
i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Propagowanie literatury na temat profilaktyki
w szkole.
Udostępnianie materiałów szkoleniowych.

Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki.

 

 

 

Sposoby ewaluacji programu 2021/2022:

 

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji szkolnej,
 • przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • rozmowy z rodzicami
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli
 • analizę przypadków

 

 

 

Zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 oraz wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczna, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID – 19 zespół wychowawczy przygotował zagadnienia do realizacji na godzinach wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 1. Podstawa opracowania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego str.   2
 2. Wprowadzenie str.   3
 3. Misja szkoły str.   4
 4. Model absolwenta str.   4
 5. Główne cele i zadania szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki                        str.   6
 6. Uczestnicy Programu Wychowawczo – Profilaktycznego str.   7

– Dyrektor Szkoły                                                                                                         str.   7

– Nauczyciele                                                                                                                str.   7

– Wychowawcy klas                                                                                                      str.   7

– Pedagog szkolny/Psycholog                                                                                       str.   8

– Rodzice                                                                                                                       str. 8

– Samorząd Uczniowski                                                                                               str.   9

 1. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy str.   9
 2. Zadania z zakresu wychowania i profilaktyki str. 11

– strefa fizycznego rozwoju ucznia – edukacja zdrowotna                                            str. 11

– strefa rozwoju psychicznego – wartości, normy, wzory zachowań                             str. 14

– profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo                                             str. 15

 1. Harmonogram – sposób realizacji zadań str. 16
 2. Organizacja działań wychowawczo – profilaktycznych dla rodziców str. 21
 3. Organizacja działań wychowawczo – profilaktycznych dla nauczycieli str. 21
 4. Sposoby i terminy ewaluacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego str. 22
 5. Główne problemy społeczne – wykaz zagadnień do realizacji str. 22